Doskonałość operacyjna

Zarządzanie przez cele (MBO)

System zarządzania przez cele, czyli Management By Objectives jest bardzo efektywną, kompleksową techniką, zorientowaną na wynik, możliwą do zastosowania w każdej organizacji. MBO służy skutecznej realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy, pozwala przełożyć i powiązać cele przedsiębiorstwa z celami pracowników oraz powiązać uzyskiwane wyniki z systemem motywacyjnym.

Typowy zakres projektu:

 • Karta celów firmy jako punkt wyjścia do kaskadowania celów i KPI na niższe poziomy organizacji,
 • Model MBO dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • Wybór metody kaskadowania celów i KPI na różnych poziomach organizacji,
 • Indywidualne karty celów na różnych poziomach organizacji,
 • Analiza spójności i kompletności celów i KPI na różnych poziomach firmy,
 • Zasady premiowania oraz model kalkulacji premii,
 • Procedury zarządzania w oparciu o system MBO,
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu MBO.

Strategiczne zarządzanie HR

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to podejście umożliwiające osiągnięcie postawionych długofalowych celów strategicznych organizacji poprzez ludzi, z wykorzystaniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz za pomocą reguł polityki i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Zasoby ludzkie, zasoby kompetencji w organizacji decydują o jej wyjątkowości, dzięki której Spółka może osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną.

Typowy zakres projektu:

 • Cele i strategia firmy w zakresie HR,
 • Identyfikacja strategicznych zasobów ludzkich,
 • Bilans zasobów,
 • Wycena i zarządzanie kapitałem ludzkim – controlling zarządzania HR – wybór KPI,
 • HR Scorecards,
 • Zarządzanie strategicznymi kompetencjami (modele kompetencyjne, macierze kompetencji),
 • Zarządzanie talentami i ścieżki kariery,
 • Narzędzia w zwiększaniu zaangażowania i motywacji,
 • Merytoryczna ocena kandydatów w procesach rekrutacyjnych na stanowiska zarządcze.

Systemy motywacyjne (BSC, MBO, VBM)

System motywacyjny jest układem wzajemnie powiązanych instrumentów oddziaływania pracowników, mających doprowadzić do wzrostu efektywności pracy i integracji celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa.

Audytujemy, weryfikujemy i opracowujemy dla Państwa systemy wynagrodzeń oraz motywacji pracowników, a także wspieramy przy budowaniu regulaminów płacowych i premiowych, korzystając m.in. z metodyk BSC (Balanced Scorecard), MBO (Management By Objectives) oraz VBM (Value Based Management).

Typowy zakres projektu:

 • Audyt dotychczasowych systemów wynagrodzeń i motywacyjnych,
 • Koncepcja systemu motywacyjnego, w tym zasady premiowania spójne z wybranym systemem zarządzania,
 • Karty kalkulacji premii,
 • Regulamin premiowy,
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu.

Modele biznesowe

Model biznesowy jest sposobem działania przedsiębiorstwa, który zapewnia mu spodziewane zyski. Określenie modelu działania sprowadza się do opisania roli organizacji w łańcuchu wartości, w którym działa. Model i metoda działania przyjęta przez firmę powinna wykorzystywać i powiększać zasoby w taki sposób, aby oferować klientom większą wartość od konkurencji, osiągając wyższe zyski i trwale utrzymywać przewagę konkurencyjną.

Typowy zakres projektu:

 • Ocena dotychczasowego modelu biznesowego,
 • Koncepcja nowego modelu biznesowego dostosowanego do realizacji zakładanych celów,
 • Rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia nowego modelu,
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Struktury organizacyjne

Opracowanie struktury organizacji jest sposobem formalnej organizacji firmy, zestawieniem komórek organizacyjnych i powiązań między nimi. Struktura organizacji jest formalnym określeniem relacji, zależności i podziałów odpowiedzialności między jej uczestnikami.

Typowy zakres projektu:

 • Ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej,
 • Rekomendacja optymalnej struktury organizacyjnej,
 • Opisy stanowisk z zakresem zadań i odpowiedzialności,
 • Rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia struktury,
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Przykłady zrealizowanych przez FIG Polska projektów

 • Budowa i wdrożenie systemu zarządzania przez cele dla jednego z największych koncernów chemicznych w Polsce

  Zakres zrealizowanych prac:

  • audyt strategiczny Spółki – identyfikacja celów spółki,
  • wypracowanie założeń do systemu zarządzania przez cele,
  • analiza i weryfikacja opisów stanowisk wszystkich pracowników Spółki,
  • przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele,
  • wypracowanie kart celów zarządu, dyrektorów i kadry menedżerskiej,
  • wypracowanie kart celów na niższych szczeblach organizacji – kaskadowanie celów w dół organizacji,
  • objęcie systemem 250 pracowników, w tym zarządu i dyrektorów.
 • Budowa i wdrożenie systemu zarządzania przez cele dla lidera polskiego przemysłu chemicznego

  Zakres zrealizowanych prac:

  • audyt strategiczny Spółki – identyfikacja celów spółki,
  • wypracowanie założeń do systemu zarządzania przez cele,
  • powołanie i przygotowanie zespołu konsultantów wewnętrznych w zakresie wdrożenia i zarzadzania systemem ZPC,
  • przygotowanie menadżerów do wdrożenia systemu zarządzania przez cele,
  • wypracowanie 150 kart celów zarządu, dyrektorów i kadry menedżerskiej,
  • opracowanie regulaminu zarządzania przez cele,
  • powołanie komórki zarządzania przez cele oraz wsparcie doradcze zespołu konsultantów wewnętrznych w zakresie wdrożenia i zarządzania systemem ZPC,
  • nadzór nad wdrożeniem – wsparcie doradcze.
 • Opracowanie projektu struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu dla przedsiębiorstwa działającego na rynku medycznym

  Zakres zrealizowanych prac:

  • identyfikacja celów krótko i średnioterminowych firmy,
  • analiza i diagnoza organizacji handlowej Spółki,
  • analiza i ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej,
  • projekt docelowej struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu,
  • rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia nowej struktury.
 • Opracowanie projektu struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu dla czołowego producenta nawozów w Polsce

  Zakres zrealizowanych prac:

  • audyt strategiczny Spółki,
  • audyt organizacji sprzedaży i marketingu Spółki,
  • analiza i ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej,
  • projekt docelowej struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu,
  • rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia nowej struktury.

Wybrane publikacje FIG Polska