Efektywność biznesowa

Program restrukturyzacyjny

Program restrukturyzacyjny opracowywany jest w sytuacji np.: nagłego pogorszenia się koniunktury rynkowej czy negatywnych zdarzeń wewnątrzorganizacyjnych, grożących firmie upadłością, przed którą uchronić może się tylko zmieniając sposób prowadzenia działalności. Programy restrukturyzacyjne składają się z dwóch kluczowych elementów: restrukturyzacji kosztowej oraz poprawy płynności finansowej.

Opracowany program restrukturyzacyjny zawiera zweryfikowany model działalności biznesowej firmy wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do restrukturyzacji kosztowej oraz ewentualnego pozyskania źródeł finansowania niezbędnych dla przywrócenia płynności finansowej.

Typowy zakres projektu:

 • Analiza finansowa,
 • Ocena kondycji finansowej,
 • Analiza benchmarkingowa,
 • Plan działań redukcji kosztów i optymalizacji zasobów,
 • Program poprawy wyników finansowych – „quick win”,
 • Nadzór nad wdrożeniem programu naprawczego.

System controllingu i budżetowania

Są to systemy zarządzania firmą, które są mocno zorientowane na wynik. Łączą w sobie elementy planowania oraz monitoringu i kontroli, których nadrzędnym celem jest weryfikacja funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Typowy zakres projektu:

 • Audyt obecnego systemu controllingu i budżetowania,
 • Określenie zapotrzebowania informacyjnego do podejmowania decyzji zarządczych,
 • Koncepcja docelowego systemu controllingu i budżetowania, a w tym: zasady rejestracji i rozliczania zdarzeń gospodarczych, modele dokumentów, zasady budżetowania oraz monitoringu realizacji celów,
 • Przygotowanie użytkowników systemu do jego efektywnego wykorzystania,
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu controllingu i budżetowania.

Symulacyjny biznesplan finansowy

Biznesplan finansowy jest całościowym, długoterminowym dokumentem o charakterze planistycznym wskazującym cele finansowe oraz sposoby i środki ich osiągnięcia. Przygotowanie symulacji biznesplanu w formie dwóch lub większej ilości wariantów umożliwia przygotowanie się do potencjalnych zdarzeń i ustalenie odpowiednich scenariuszy.

Typowy zakres projektu:

 • Analiza potencjalnych rynków działania oraz wstępnego popytu,
 • Analiza konkurencji, jej ofert, strategii,
 • Analiza i ocena popytu dostępnego (klienci – produkty),
 • Założenia do biznesplanu,
 • Wizja przedsiębiorstwa i scenariusze strategiczne,
 • Cele w podziale na okresy,
 • Wielowariantowe biznesplany finansowe weryfikujące przyjętą strategię (prognostyczne przepływy pieniężne, bilanse i rachunki zysków i strat),
 • Plan sprzedaży, plan badawczo-rozwojowy, plan produkcji, plan zakupów, plan inwestycji,
 • Analiza wskaźnikowa.

Przykłady zrealizowanych przez FIG Polska projektów

 • Projekt szybkiej poprawy wyników finansowych dla firmy z branży poligraficznej

  Firma średniej wielkości z branży poligraficznej stanęła przed problemem spadku popytu i spadku cen na swoje usługi oraz głębokiego kryzysu finansowego. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność szybkiej redukcji kosztów oraz zmiany struktury portfela zamówień.

  Bazując na benchmarkach branżowych oraz najlepszych praktykach zapożyczonych z innych, bardziej dojrzałych branż zidentyfikowano przy udziale konsultantów potencjał znacznych oszczędności kosztowych. Dodatkowo opracowano plan zastąpienia „nierentownych” Klientów kontrahentami, w stosunku do których firma mogła wykorzystać swoje atuty. Został uruchomiony program poprawy efektywności we wszystkich obszarach działalności, w ramach którego konsultanci wspierali menedżerów w formie indywidualnych sesji coachingowych.

  W ciągu pierwszych 3 miesięcy udało się zredukować najważniejsze pozycje kosztowe spółki o blisko 16%, co umożliwiło znaczną poprawę rentowności. W kolejnych miesiącach przebudowa portfela klientów pozwoliła na podniesienie cen, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości przychodów. W ciągu kolejnych 12 miesięcy rentowność netto sprzedaży zmieniła się z (-5%) na (+6%)!!!

 • Audyt i opracowanie programu restrukturyzacji naprawczej Spółki z branży spożywczej

  Zakres zrealizowanych prac:

  • analiza i ocena dotychczasowych programów naprawczych Spółki,
  • analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej oraz organizacji wewnętrznej Spółki,
  • opracowanie programu restrukturyzacji naprawczej Spółki,
  • wsparcie i nadzór przy wdrożeniu programu restrukturyzacji Spółki.
 • Opracowanie rocznego planu działań naprawczych dla producenta sprężyn

  Zakres zrealizowanych prac:

  • analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej,
  • opracowanie planu rocznego działań naprawczych,
  • nadzór nad opracowaniem planu rocznego działań naprawczych.

Wybrane publikacje FIG Polska

 1. Finanse przedsiębiorstwa

  Jak przygotować prezentację (nie tylko) finansową, która trafi do odbiorców? 10 praktycznych wskazówek

 2. Finanse przedsiębiorstwa

  Czy sprawozdanie księgowe może być źródłem danych do analizy finansowej?

 3. Finanse przedsiębiorstwa

  Jak utrzymać dobre wyniki finansowe również w czasach kryzysu?

 4. Finanse przedsiębiorstwa

  Jakie wskaźniki finansowe powinniśmy monitorować, aby sprawnie zarządzać firmą?

 5. Finanse przedsiębiorstwa

  Jak poprawić wyniki restrukturyzując przedsiębiorstwo?

 6. Finanse przedsiębiorstwa

  Jak zadbać o płynność w czasach kryzysu?

 7. Finanse przedsiębiorstwa

  Jak ocenić sytuację firmy w oparciu o wskaźniki finansowe? Tajemnica modelu Du Ponta w prostych schematach wg FIG Polska

 8. Organizacja i zarządzanie

  Efektywność organizacji

 9. Management by Objectives (MBO)

  MBO – sposób na racjonalne zarządzanie kosztami wynagrodzeń

 10. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Balanced Scorecard – system zarządzania strategią czy narzędzie controllingowe?

 11. Strategia

  Czy istnieją sposoby na ograniczenie kosztów w przemyśle inną drogą niż poprzez redukcję zatrudnienia, czy obniżenie jakości?

 12. Strategia

  Dlaczego firmy popadają w kryzys finansowy i jak go uniknąć?

 13. Strategia

  Jak przezwyciężyć kryzys?

 14. Strategia

  Co zrobić, kiedy firma znajdzie się w kryzysie?

 15. Pytania do eksperta

  Obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek

 16. Pytania do eksperta

  Czy system Balanced Scorecard powinien być wdrażany przez Dział Kontrolingu?

 17. Pytania do eksperta

  Czy przy definiowaniu wskaźników oceny efektywności zarządzania można korzystać z gotowej bazy wskaźników KPI?

 18. Pytania do eksperta

  Jak dokonać wyceny metodą porównawczą spółek nienotowanych na giełdzie?

 19. Pytania do eksperta

  Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym i kosztem w projekcie inwestycyjnym?