Strategia

Audyt strategiczny

Praktycznie wszystkie projekty doradcze polegające na budowie i wdrożeniu strategii rozpoczynają się od etapu audytu strategicznego. Przeprowadzenie audytu gwarantuje bowiem lepsze zaprojektowanie działań zmierzających do budowy i wdrożenia strategii. Konsultanci zapoznają się z organizacją, jej specyfiką, poznają produkty, grupy klientów, kluczowe procesy, a także ludzi, którzy budują ową organizację i od których będzie zależało skuteczne wdrożenie strategii.

Typowy zakres projektu:

 • Zapoznanie się z materiałami strategicznymi Klienta (dostarczonymi wg. listy),
 • Wytypowanie kluczowych osób w firmie, z którymi powinny odbyć się rozmowy,
 • Przeprowadzenie wywiadów z wybraną kadrą firmy,
 • Analiza i ocena stopnia przygotowania Spółki do budowy/ aktualizacji strategii (w formie raportu),
 • Prezentacja wniosków z raportu Zarządowi i wybranej kadrze firmy.

Budowa strategii

Nawet najlepsza strategia nie będzie zrealizowana, jeśli nie zostanie właściwie opisana i opomiarowana. Metodyka budowy strategii FIG Polska kładzie nacisk na element wymierności począwszy od etapu analizy strategicznej (opomiarowany i prognostyczny SWOT), poprzez diagnozę strategiczną (opartą na koncepcji Key Leverage Point (KLP) / Business Implications (BI)), następnie poprzez skonkretyzowane cele strategiczne i miary ich realizacji (KPI) aż do konkretnych programów działań zapewniających realizację celów.

Typowy zakres projektu:

 • Audyt strategiczny,
 • Analiza i diagnoza strategiczna,
 • Misja, wizja, wartości przedsiębiorstwa,
 • Tematy strategiczne,
 • Wybory strategiczne rynków, produktów, modelu biznesowego,
 • Strategia biznesowa i strategie głównych obszarów działalności,
 • Cele strategiczne finansowe i biznesowe – mapa strategii,
 • Mierniki strategiczne – KPI finansowe i niefinansowe,
 • Program strategicznych działań – projektów,
 • Projekcje finansowe (biznesplan finansowy) i plany sprzedaży, badawczo-rozwojowe (B+R), produkcji, zakupów, inwestycji,
 • Program komunikacji strategii.

Balanced Scorecard

Metodyka Balanced Scorecard pozwala przełożyć strategię przedsiębiorstwa na działania operacyjne i skoncentrować jego wysiłki na wybranych priorytetach. Ogromne korzyści z wykorzystania tego systemu sprawiają, iż Balanced Scorecard staje się standardem zarządzania strategią i działaniami operacyjnymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Typowy zakres projektu:

 • Audyt strategiczny,
 • Synteza strategii,
 • Przełożenie strategii na cele strategiczne – Mapa celów strategicznych,
 • Ścieżki strategiczne,
 • Mierniki strategiczne – KPI finansowe i niefinansowe,
 • Strategiczna Karta Wyników (BSC) przedsiębiorstwa,
 • Karty KPI,
 • Mapa powiązań celów i KPI z projektami strategicznymi,
 • Program Inicjatyw Strategicznych,
 • Kaskadowanie strategii na niższe poziomy organizacji: strategie i karty wyników na poziomie N-1,
 • Procedury Balanced Scorecard,
 • Program komunikacji strategii,
 • Rekomendacja wdrożenia systemu IT wspierającego monitoring wdrożenia strategii,
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu Balanced Scorecard: przeglądy strategiczne.

System KPI

Firmy, które nie posiadają sformalizowanej strategii, ale pracują w oparciu o KPI’ie narzucane przez właścicieli, bądź też Zarządy GK również potrzebują systemu, który zapewniłby przełożenie syntetycznych KPI’ów właścicielskich na KPI operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonalnych i dopasowaniu do nich działań, które zapewnią realizację ich oczekiwanych wartości. Pomagamy w przełożeniu i dekompozycji KPI’ów Spółki na poszczególnych poziomach organizacji oraz budowie ACTION PLANÓW w obszarach funkcjonalnych.

Typowy zakres projektu:

 • Przełożenie strategii firmy na cele, KPI i projekty strategiczne,
 • Architektura systemu zarządzania w oparciu o KPI,
 • Dekompozycja wskaźników wzrostu wartości firmy – drzewa KPI,
 • Wybór metody kaskadowania celów i KPI na różnych poziomach organizacji,
 • Mapowanie celów i KPI wybranych ośrodków funkcjonalnych,
 • Karty celów i KPI ośrodków biznesowych i wsparcia,
 • Analiza spójności i kompletności celów i KPI na różnych poziomach kaskadowania,
 • Action Plany dla obszarów funkcjonalnych,
 • Nadzór nad wdrożeniem systemu KPI.

Value Based Management

Wdrożenie systemu zarządzania wartością firmy (VBM) pozwala na zarządzanie wartością w celu jej zwiększania w długim okresie czasu oraz na monitorowanie wartości firmy dla właścicieli/akcjonariuszy. Stały wzrost wartości firmy wymaga budowy i wdrożenia strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Samo monitorowanie wartości firmy nie gwarantuje bowiem jej wzrostu. Pomiar wartości dodanej firmy (EVA/SVA), stanu tworzenia bądź niszczenia wartości firmy dla właściciela/akcjonariusza jest mimo to niezwykle interesujący, gdyż pokazuje nam, czy przedsiębiorstwo tworzy dodatkową wartość firmy dla właścicieli/akcjonariuszy, czy wręcz przeciwnie, niszczy ją.

Typowy zakres projektu:

 • Analiza i diagnoza firmy pod kątem budowy wartości,
 • Analiza luk wartości,
 • Identyfikacja finansowych i niefinansowych czynników kreacji wartości – mapa wartości,
 • Architektura systemu zarządzania np. w oparciu o model EVA/SVA,
 • Cele w zakresie wzrostu wartości dla akcjonariuszy,
 • Strategia wzrostu wartości firmy,
 • Budowa drzew wartości i wybór KPI,
 • Budowa symulacyjnego modelu kalkulacji wartości firmy (np. w oparciu o EVA/SVA),
 • Program strategicznych działań budujących wartość,
 • Zarządzanie i monitoring wartości przedsiębiorstwa.

Zarządzanie projektami strategicznymi

O ile ujęcie w strategii celów i mierników jest ważne, to jednak nie wystarczy do jej zrealizowania, bowiem bez konkretnych działań długoterminowych – projektów strategicznych nakierowanych na realizację celów strategia pozostanie jedynie życzeniem. Konieczny jest zatem wybór projektów, które stworzą największą wartość dla organizacji, ich opis zgodnie z wybraną metodyką zarządzania projektami i przyznanie niezbędnych środków i zasobów do ich realizacji.

Typowy zakres projektu:

 • Audyt zarządzania projektami w firmie,
 • Mapa projektów strategicznych (projekty strategiczne firmy i ich powiązanie z celami strategicznymi),
 • Narzędzia priorytetyzacji projektów strategicznych,
 • Model kalkulacji i ocena opłacalności projektów,
 • Budowa systemu zarządzania projektami (struktura organizacyjna, procesy, standardy, punkty decyzyjne, dokumenty projektowe, narzędzia i metodyki zarządzania projektami),
 • Budowa biura projektów strategicznych (zadania i struktura organizacyjna biura, opisy stanowisk pracowników biura),
 • Opracowanie procedur zarządzania strategicznymi projektami,
 • Przygotowanie pracowników do zarządzania projektami,
 • Wsparcie przy wyborze narzędzi IT,
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Przykłady zrealizowanych przez FIG Polska projektów

 • Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system KPI dla czołowego producenta, importera i dystrybutora win w Europie Środkowej i Wschodniej, spółki notowanej na GPW.

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • przygotowanie zespołu menedżerskiego do wdrożenia strategii w oparciu o system KPI,
  • analiza i diagnoza strategiczna Spółki,
  • wypracowanie z kadrą menedżerską strategii rozwoju Spółki,
  • przełożenie strategii na Karty Wyników,
  • wdrożenie systemu zarządzania strategicznego w oparciu o system KPI,
  • opracowanie programu komunikacji strategii w organizacji.
 • Budowa strategii rozwojowej Spółki holdingowej oraz 4 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • analizy strategiczne każdej ze Spółek,
  • 4-letnie strategie rozwoju każdej z 4 spółek,
  • 4-letnia strategia rozwoju Grupy Kapitałowej.

  Opinia Klienta nt. zrealizowanego projektu

  „Stosowane przez FIG Polska sprawdzone metody budowy i wdrażania strategii angażowały naszą kadrę menedżerską w wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, zaś metody współpracy dostosowane do specyfiki każdej z firm pozwalały na szybką i skuteczną realizację często trudnych i złożonych projektów…”

 • Opracowanie programu restrukturyzacji, a następnie budowa i wdrożenie strategii rozwoju Spółki z branży poligraficznej

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • opracowanie programu restrukturyzacji Spółki i nadzór nad jego wdrożeniem,
  • opracowanie nowej 3-letniej strategii marketingowej,
  • opracowanie 3-letniej strategii rozwoju Spółki w oparciu o metodykę BSC,
  • doradztwo finansowe – wycena spółki, pośrednictwo w sprzedaży akcji,
  • aktualizacja strategii wzrostu wartości Spółki na kolejne 3 lata w oparciu o metodykę BSC,
  • wsparcie w realizacji strategii.

  Opinia Klienta nt. zrealizowanego projektu

  „Opracowany przez konsultantów FIG Polska program naprawczy i strategia rozwoju spółki, w połączeniu ze skutecznym jej wdrażaniem przez przeszkoloną grupę kluczowych pracowników pod nadzorem konsultantów FIG Polska, przełożyły się bezpośrednio na poprawę wyników naszej firmy.”

 • Opracowanie i wdrożenie strategii w oparciu o metodykę Balanced Scorecard dla lidera na rynku usług finansowych

  Nasz Klient – lider na rynku usług finansowych notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stanął w obliczu zagrożenia swojej pozycji na rynku, spadku przychodów oraz rentowności. W celu obrony pozycji rynkowej oraz poprawy rentowności zdecydował się opracować nową strategię firmy na najbliższe 3 lata. Celem prac było przełożenie dominującej pozycji rynkowej na wzrost wartości firmy dla właścicieli. Prace zostały zrealizowane przez zespół składający się z konsultantów, zarządu oraz wybranych menedżerów. Na wstępie „zespół strategiczny” został przeszkolony z kluczowych zagadnień dotyczących: finansów, marketingu, zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Dzięki przygotowaniu zespołu uzyskano wysoką sprawność w zakresie postępu prac i już po 3 miesiącach była gotowa strategia rozwoju firmy, a po kolejnych 3 miesiącach plan jej wdrożenia w oparciu o metodykę Balanced Scorecard. Jednocześnie dzięki przyjętej metodyce prac, gdzie menedżerowie są współautorami strategii, osiągnięto duży stopień akceptacji i zaangażowania ze strony całego zespołu. Już w fazie budowy projektu strategicznego działania menedżerów stały się bardziej uporządkowane poprzez koncentrację na realizacji priorytetowych zadań. W efekcie realizacji strategii poszerzono portfel produktów oraz utrzymano pozycję lidera rynkowego do dzisiaj. Wejście w nowe segmenty rynku oraz poprawa zarządzania dotychczasowymi segmentami, przełożyło się na trzykrotny wzrost wartości firmy.

 • Opracowanie i wdrożenie strategii dla Grupy giełdowej, jednego z wiodących dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce.

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • analiza i diagnoza strategiczna rynków działania grupy i pozostałych Spółek,
  • przygotowanie strategii rozwoju Grupy na 4 lata w oparciu o metodykę Balanced Scorecard,
  • opracowanie strategii funkcjonalnych dla kluczowych obszarów spółek,
  • budowa map strategii, kart wyników oraz programów strategicznych inicjatyw dla dwóch Spółek oraz działów operacyjnych,
  • opracowanie programu komunikacji strategii, który jest ciągle wdrażany w Spółkach.

  Opinia Klienta nt. zrealizowanego projektu

  „ Wsparcie konsultantów FIG Polska pozwoliło na wypracowanie: analizy i diagnozy rynków działania grupy oraz naszych spółek, strategii rozwoju grupy, strategii funkcjonalnych dla kluczowych działów spółek, mapy strategii, karty wyników oraz programu inicjatyw strategicznych, planu komunikacji strategii…”

 • Opracowanie i wdrożenie strategii w oparciu o Balanced Scorecard dla Spółki należącej do grupy – światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej z branży materiałów izolacyjnych

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • analiza i diagnoza strategiczna Spółki,
  • przełożenie strategii rozwoju Spółki na Balanced Scorecard,
  • wdrożenie systemu Balanced Scorecard jako narzędzia realizacji strategii na lata 2007-2012,
  • monitorowanie wdrożenia strategii w oparciu o BSC,
  • opracowanie programu komunikacji strategii w organizacji.

  Opinia Klienta nt. zrealizowanego projektu

  „Współpraca z FIG Polska obejmowała usługi doradcze w zakresie wdrożenia systemu zarządzania w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)… Zaproponowana metodyka oraz przygotowanie merytoryczne konsultantów umożliwiły sprawny przebieg procesu realizacji i wdrożenia projektu…”

 • Opracowanie i wdrożenie systemu Balanced Scorecard i Value Based Management dla jednego z największych producentów produktów tytoniowych w Polsce

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • wdrożenie modelu finansowego pomiaru wartości Spółki opartego na EVA (wdrożenie VBM),
  • przełożenie strategii marketingowej na Balanced Scorecard,
  • wdrożenie systemu Balanced Scorecard jako narzędzia realizacji strategii wzrostu wartości firmy,
  • monitorowanie wdrożenia strategii w oparciu o BSC i VBM.
 • Przełożenie strategii na Balanced Scorecard i wdrożenie systemu pomiaru wartości EVA w jednej z elektrociepłowni w południowo-zachodniej Polsce

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • analiza i diagnoza strategiczna Spółki,
  • przełożenie strategii wzrostu wartości Spółki na Balanced Scorecard,
  • wdrożenie systemu pomiaru wartości EVA.
 • Wdrożenie modelu finansowego pomiaru wartości opartego na EVA w jednym z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej

  Zakres zrealizowanych prac:

  • przygotowanie do budowy i wdrożenia strategii – warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej wchodzącej w skład „zespołu strategicznego”,
  • wdrożenie modelu finansowego pomiaru wartości Grupy Kapitałowej opartego na EVA.

  Opinia Klienta nt. zrealizowanego projektu

   „Filozofia współpracy z klientem stosowana przez FIG Polska pozwoliła na skuteczną realizację projektu doradczego, w ramach którego udzielone zostało wsparcie w zakresie nadzoru nad wdrożeniem projektu reorganizacji działu marketingu i sprzedaży, systemu controllingu zarządzania wartością firmy (VBM) oraz implementacji systemu zarządzania przez cele (MBO)…”

 • Opracowanie programu komunikacji strategii dla dużego gracza na rynku FMCG

  Duży gracz na rynku FMCG w ramach prowadzonego projektu nowej strategii stanął przed wyzwaniem jej skutecznej realizacji. Diagnoza sytuacji wskazała, że głównymi barierami do pokonania była niska znajomość strategii oraz dokładnej roli menedżerów i ich podwładnych w jej realizacji. Opracowany wspólnie z zespołem Klienta program komunikacji strategii obejmował pełen przekrój nadawców, odbiorców informacji oraz środków przekazu. Obejmował również jasne zasady wynagradzania za udział w realizacji strategii firmy. Materiały komunikacyjne zostały opracowane przez zespół Klienta pod nadzorem konsultantów. Pozytywne efekty przeprowadzonego programu skłoniły zarząd do przekształcenia jednorazowego programu komunikacji strategii w powtarzający się proces komunikacji strategicznej.

Wybrane publikacje FIG Polska

 1. Strategia

  Siła słowa – komunikacja strategii od podszewki

 2. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Jakie są główne różnice pomiędzy systemem MBO a systemem Balanced Scorecard?

 3. Pytania do eksperta

  Czy wszystkie mierniki ze Strategicznej Karty Wyników Spółki powinny znaleźć się w Kartach Wyników menedżerów działów?

 4. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Kto powinien nadzorować wdrożenie BSC w firmie?

 5. Value Based Management (VBM)

  Jak zwiększyć wartość firmy? Value Based Management (część 2)

 6. Strategia

  Jak przezwyciężyć kryzys?

 7. Strategia

  Co zrobić, kiedy firma znajdzie się w kryzysie?

 8. Strategia

  Jak sprawić, by nasza analiza strategiczna nie podzieliła losu wielu innych lądujących w koszu? 10 praktycznych wskazówek

 9. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Realizujemy strategię! Skąd to wiemy? Jak właściwie oceniać poziom realizacji celów strategicznych organizacji?

 10. Pytania do eksperta

  Jak dokonać wyceny metodą porównawczą spółek nienotowanych na giełdzie?

 11. Value Based Management (VBM)

  EVA, kontrowersyjna czy praktyczna?

 12. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Balanced Scorecard – system zarządzania strategią czy narzędzie controllingowe?

 13. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Jakie są korzyści z wdrożenia BSC?

 14. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Czy skorzystać ze wsparcia systemu BSC w postaci narzędzia informatycznego?

 15. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Jakie są największe bariery i wyzwania związane z wdrożeniem systemu BSC?

 16. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Czy wdrożenie BSC w przedsiębiorstwie wymaga jasno sformułowanej i kompletnej strategii?

 17. Pytania do eksperta

  Jak wyznaczyć cele i KPI dla kierowników działów (poziom n-2), aby motywowały do osiągania celów indywidualnych, jak i celów wynikających ze strategii firmy?

 18. Value Based Management (VBM)

  W jaki sposób menedżerowie w Polsce postrzegają system VBM

 19. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  W jaki sposób polscy menedżerowie wdrażają system BSC?

 20. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  W jaki sposób polscy menedżerowie postrzegają system BSC?

 21. Balanced Scorecard (BSC) + KPI

  Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od systemu Balanced Scorecard?

 22. Value Based Management (VBM)

  Strategia wzrostu wartości firmy. Krótki przewodnik po czynnikach wpływających na wartość firmy

 23. Value Based Management (VBM)

  Jak wykorzystać parametr EVA do podejmowania decyzji?

 24. Value Based Management (VBM)

  Jak zwiększyć wartość firmy? Value Based Management (część 1)

 25. Pytania do eksperta

  Czy przy definiowaniu wskaźników oceny efektywności zarządzania można korzystać z gotowej bazy wskaźników KPI?

 26. Strategia

  Dlaczego firmy popadają w kryzys finansowy i jak go uniknąć?

 27. Pytania do eksperta

  Obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek

 28. Case Study

  Gra warta świeczki – historia CD Projekt

 29. Pytania do eksperta

  Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym i kosztem w projekcie inwestycyjnym?

 30. Pytania do eksperta

  Czy system Balanced Scorecard powinien być wdrażany przez Dział Kontrolingu?

 31. Pytania do eksperta

  Mierzyć trudno mierzalne, czyli jak dobrać KPI do celów w perspektywie „Wiedzy i Rozwoju” Strategicznej Karty Wyników? Czy można rzetelnie ocenić jakość współpracy w organizacji?

 32. Pytania do eksperta

  Co powinna zawierać strategia i jaki powinien być jej poziom szczegółowości?

 33. Pytania do eksperta

  Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstwa?

 34. Case Study

  Fakro – historia polskiej innowacyjności

 35. Case Study

  Polskie kosmetyki podbijają świat! Historia sukcesu marki Inglot

 36. Pytania do eksperta

  Analiza realizacji celów z wykorzystaniem mapy celów strategicznych

 37. Pytania do eksperta

  W jaki sposób wyznaczać cele dla osób z działów wsparcia?

 38. Case Study

  Monnari – Polski Feniks