Akademia zarządzania strategicznego

Na bazie zebranych doświadczeń w trakcie realizacji projektów doradczo – wdrożeniowych oraz oceny jakości realizowanych sesji, warsztatów i szkoleń, zidentyfikowaliśmy najczęściej powtarzające się problemy w zarządzaniu występujące w firmach.

Problemy te dotyczą jakości zarządzania strategicznego, finansów, marketingu, zarządzania projektami oraz komunikacji. Jedną z kluczowych przyczyn takiej sytuacji jest typowe zróżnicowanie zespołów menadżerskich pod kątem przygotowania zawodowego, zdobytych doświadczeń zawodowych i odmiennych wizji.

Akademia została tak skonstruowana, aby nie tylko zniwelować luki kompetencyjne, ale także przygotować kompleksowo zespoły do realizacji ambitnych zadań i wdrożeń, poprawić jakość oraz skuteczność zarządzania, umożliwić konstruktywne dyskusje “na szczycie”.

Cele programu

 • Kompleksowe przygotowanie TOP Managementu do zarządzania strategicznego, w tym do budowy i wdrożenia strategii.
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, umożliwiających zrozumienie wpływu decyzji menedżerskich na wyniki finansowe firmy.
 • Rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych na stanowiskach zarządczych.
 • Budowa wewnątrz organizacji interdyscyplinarnego teamu menedżerskiego sprawnie zarządzającego przedsiębiorstwem.

Program Akademii Nowe horyzonty obejmuje następujące tematy:

 1. Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku”
 2. Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów
 3. Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia
 4. Balanced Scorecard. Wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI
 5. Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje i narzędzia budowy sukcesu rynkowego
 6. Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?
 7. Skuteczne zarządzanie projektem. Warsztat uniwersalny.
 8. Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzaniu zmianami
 9. Komunikacja strategii firmy. Jak zaangażować pracowników w realizację strategii?
 10. Gra Strategiczna „HORYZONT”

Zestaw tematów jest efektem naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z menedżerami najwyższego szczebla, o różnym przygotowaniu i doświadczeniu zawodowym.

Ponadto w programie:

 • 10 voucherów uprawniających do uczestnictwa w specjalistycznych seminariach otwartych
 • 12 godzin konsultacji telefonicznych z ekspertami FIG Polska

Korzyści dla przedsiębiorstwa i uczestników:

 • Podniesienie jakości zarządzania strategicznego, które ma kluczowy wpływ na realizację celów oraz wyniki finansowe firmy.
 • Wzrost sprawności działania przedsiębiorstwa dzięki nabyciu przez organizację umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi, metodyk i rozwiązań z zakresu zarządzania strategicznego w codziennej praktyce.
 • Indywidualnie dostosowany program sesji warsztatowych z uwzględnieniem specyfiki branżowej przedsiębiorstwa.
 • Gwarancja utrzymania zaangażowania w trakcie całego cyklu dzięki weryfikacji nabytych umiejętności podczas Gry Strategicznej kończącej program.
 • Uwspólnienie wiedzy w gronie TOP Managementu (różne uczelnie, różne doświadczenia zawodowe, różny staż pracy) i uzupełnienie luk kompetencyjnych wynikających ze specjalistycznych doświadczeń poszczególnych menedżerów.
 • Poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności menedżerów innych działów.
 • Szybkie wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce dzięki przeszkoleniu całych Zespołów Menedżerskich.
 • Efektywna implementacja omawianych na zajęciach rozwiązań przetestowanych w praktyce doradczej.

Dlaczego kompleksowy program FIG Polska?

 • Poznajemy konkretne wyzwania oraz cele Klientów i uwzględniamy je w programie Akademii Zarządzania Strategicznego.
 • Dostosowujemy programy i materiały szkoleniowe (ćwiczenia, case studies, warsztaty) do specyfiki branży każdego Klienta.
 • Weryfikujemy nabytą wiedzę i umiejętności w profesjonalnej grze strategicznej, która zamyka cykl warsztatów.
 • Łączymy ofertę szkoleniową z usługami doradztwa strategicznego, co daje nam przewagę jakościową w stosunku do firm szkoleniowych i szkół biznesowych.
  Dysponujemy eksperckim zapleczem kadrowym, które umożliwia rzetelne i wielopłaszczyznowe podejście do tematów.
 • Gwarantujemy najbardziej aktualną wiedzę z uwzględnieniem najświeższych informacji rynkowych z Polski i świata.
 • Oferujemy elastyczną formułę cyklu szkoleniowego harmonogram zajęć i częstotliwość sesji ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.
 • Oferujemy możliwość zamiany udziału w zajęciach wewnętrznych Akademii Zarządzania Strategicznego na odpowiednik szkoleń otwartych, prowadzonych cyklicznie przez FIG Polska.

Organizacja Akademii Nowe Horyzonty

10 dwudniowych sesji, które obejmują:

 • 9 seminariów warsztatowych,
 • grę strategiczną będącą podsumowaniem Akademii.

Gra Strategiczna Horyzont

W odróżnieniu od większości gier strategicznych – dających tylko cząstkowe rozwiązania – gra opracowana przez FIG Polska obejmuje całościowe wyniki firmy.

Dowiedz się więcej na temat gry

 • Zasady gry

  Grupa Uczestników podzielona jest na 5 trzyosobowych zespołów reprezentujących zarządy 5 niezależnych spółek. Celem gry jest wypracowanie strategii rozwoju i jej wdrożenie w trakcie 6 okresów obrotowych (cykli). Po każdym z nich następuje wspólna ocena podejmowanych decyzji i weryfikacja wyników.

  Zwycięzcą gry zostaje grupa, która osiągnie najwyższą wartość przedsiębiorstwa mierzoną wartością kapitałów własnych. Grupy muszą utrzymać płynność finansową – w przeciwnym razie wracają do punktu wyjścia i rozpoczynają grę od początku.

Specjalistyczne szkolenia otwarte

W ramach pakietu Akademii Zarządzania Strategicznego, Klient otrzymuje 10 voucherów upoważniających do udziału w seminariach otwartych organizowanych przez FIG Polska. Vouchery mogą być wykorzystane:

 • przez Uczestników lub innych menedżerów oddelegowanych przez Klienta w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu, który nie jest objęty programem
 • przez innych członków najwyższej kadry zarządzającej
 • przez Uczestników, np. z powodu nieobecności na danej sesji. Pakiet ten może być wykorzystany w okresie 15 miesięcy od daty rozpoczęcia Akademii.

12 godzin – konsultacji telefonicznych

z ekspertami FIG Polska, w zakresie zagadnień wchodzących w skład programu.

Do kogo adresowany jest program?

 • Zarządów i Dyrektorów firm i grup kapitałowych
 • wyróżniających się Menedżerów Grup Talentów

Każda grupa liczy maksymalnie 15 osób.