Horyzonty

Horyzont Business Play - Unikatowa gra strategiczna dla kadry zarządzającej

Dwa edukacyjne HITY w jednym! W unikatowej innowacyjnej i angażującej formule. Doskonała propozycja na integrację Zespołu w atmosferze zdrowej i merytorycznej rywalizacji. Połączenie bestsellerowego seminarium FIG Polska z zakresu finansów dla niefinansistów i flagowej gry Business Play!!! Jedyna na rynku gra biznesowa obejmująca kluczowe procesy organizacji z pełną symulacją finansową. Bez uproszczeń.

 • Na pełnych sprawozdaniach finansowych.
 • Z zachowaniem zasad gospodarki wolnorynkowej oraz zgodności z przepisami prawa polskiego.

Gra wyposażona jest w moduł finansowy zakładający pracę na pełnych sprawozdaniach finansowych oraz przeprowadzenie analizy wskaźników finansowych.

Połącz naukę z integracją!

 • Zbuduj w swoim Zespole poczucie współodpowiedzialności za wyniki.
 • Weź udział w symulacji wyników finansowych kształtowanych przez decyzje strategiczne i operacyjne uczestników szkolenia.
 • Reaguj na serię realnych zdarzeń, które zaburzają Twoją strategię: zwolnienia i urlopy pracowników, opóźnione płatności od klientów, nieudane negocjacje, opóźnienia w dostawach surowców, awaria maszyny, realizacja zlecenia niezgodnie z umową.
 • Podejmij wyzwanie!

Dowiedz się i doświadcz:

 • Ile trzeba sprzedać, aby inwestycja w nowy produkt była opłacalna?
 • Czy i kiedy przyjąć zamówienie od Klienta?
 • Kiedy skorzystać z podwykonawstwa, a kiedy produkować samodzielnie?
 • Jak zaplanować przepływy gotówki?
 • W co i kiedy inwestować?
 • Jak sfinansować inwestycje?
 • Skąd wziąć gotówkę? Kiedy posiłkować się kredytem obrotowym?
 • Jak minimalizować zapasy?
 • Jak poprawić rentowność?
 • Jak wynegocjować dobrą cenę z podwykonawcą?

Gwarantujemy pełną koncentrację na zajęciach przez cały czas trwania gry!

Ludzie pamiętają 90% tego, co robią sami – dlatego skuteczność nauki poprzez naszą grę jest wysoka i daje doskonałe efekty.


Gra Horyzont Business Play świetnie sprawdza się jako:

 • Podsumowanie cykli i bardziej złożonych programów szkoleniowych dla kadry zarządzającej. Kursy z podstaw finansów są integralnymi programami FIG Polska oferowanymi w ramach programów zarządzania przedsiębiorstwem lub Akademii Zarządzania Strategicznego.
 • Gra jest doskonałą formą utrzymania zaangażowania Uczestników w trakcie całego cyklu oraz formą podsumowania, sprawdzianu nabytej wiedzy i znajomości narzędzi zarządczych w praktyce.
 • Kontynuacja – repetytorium 2-3 dniowego szkolenia zamkniętego z finansów dla niefinansistów, które dzięki angażującej formule, jaką jest gra strategiczna, sprzyja strukturyzowaniu wiedzy i jej skutecznemu wykorzystaniu.

Udział w grze strategicznej HORYZONT Business Play – powinien być poprzedzony min. 2-dniowym kursem z finansów dla niefinansistów.


* UWAGA! Bez podstawowego kursu z finansów Uczestnicy są pozbawieni narzędzi, dzięki którym gra strategiczna ma szczególny edukacyjny wymiar. Decyzje będą podejmowane w sposób nieprzemyślany, a o ich wynikach zadecyduje głównie czynnik losowy.

Istnieje możliwość dostosowania stopnia trudności gry do poziomu zaawansowania Uczestników, jak również dostosowania tematyki i scenariusza gry do specyfiki branżowej.

Zasady gry

Rekomendowana grupa Uczestników to max. 15 osób (5 zespołów po 3 osoby). Standardowa gra umożliwia rozegranie 12 rund odpowiadających 12 cyklom obrotowym przedsiębiorstwa.

 • Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły reprezentujące odrębne, konkurujące ze sobą firmy. Wcielając się w role zarządów spółek, Uczestnicy będą mogli lepiej rozumieć punkt widzenia pracodawcy.
 • Celem każdej firmy w grze, w wersji standardowej, jest uzyskanie najwyższej wartości kapitałów własnych w określonej perspektywie czasowej (suma kapitału początkowego i skumulowanych zysków). Cel gry może być również inaczej postawiony, w zależności od wyzwań, jakie w danym momencie stoją przed Zamawiającym grę.
 • W trakcie gry przedsiębiorstwa będą podejmować decyzje co do: przyjmowania zamówień, zatrudniania pracowników, zakupu surowców, produkowania produktów/realizacji usług, zaciągania kredytów, realizacji inwestycji, finansowania zakupów w leasingu, realizacji działań promocyjnych.
 • Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji, Zespoły będą wykonywać dodatkowe analizy typu: próg rentowności, kontrybucja, ocena rentowności zleceń, wartość zamówień marginalnych. Dodatkowo będą oceniać opłacalność inwestycji i rekomendować sposób finansowania (kredyt, leasing).
 • Tak jak w rzeczywistości, gracze będą planować i podejmować świadome decyzje zarządcze, ale też mierzyć się z sytuacjami losowymi: szansami rynkowymi i zagrożeniami, które będą pojawiać się losowo i będą dotykać wszystkich graczy lub tylko dane przedsiębiorstwo.

Po każdym cyklu obrotowym przedsiębiorstwa – grupy opracowują zestawienia finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, które pozwolą im ocenić rentowność działalności (wypracowany zysk), stan aktywów i pasywów oraz stan kasy. Osiągnięte wyniki omawiane są przez trenerów.
Zestawienia te są prowadzone przez Graczy w Excelu, w oparciu o otrzymany model finansowy.
Szczegółowe zasady prowadzenia zestawień finansowych zostaną omówione przez trenerów.