Zapisz się na seminarium: Lean Management – jak poprawić wyniki finansowe? Warsztaty dla zarządzających z grą symulacyjną

 • Wybrany termin:
  25.08.2021, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Warszawa
  Warszawa
 • Cena netto:
  3250 zł (rabat: 10% do 2021-06-25)

Warunki uczestnictwa w seminarium

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT  lub w fakturze pro-forma na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490  0005 0000 4520  5905  7293.

 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 • Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 • W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 • Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 • Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość,
  ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 • Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.

Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.

Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.