Strategia

Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI

Czy wiesz już wszystko na temat BSC? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie koncepcji Balanced Scorecard i korzyści z jej wykorzystania do wdrożenia strategii firmy.
 • Opanowanie procesu budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach.
  Zdobycie umiejętności w zakresie przekładania strategii na narzędzia Balanced Scorecard (np. mapa strategii, Karta KPI, Inicjatywy strategiczne).
 • Opanowanie wiedzy w zakresie ustalania celów strategicznych i wyboru mierników realizacji celów (KPI).
 • Poznanie zasad wyboru i powiązania inicjatyw strategicznych z celami
  i KPI’ami strategicznymi.
 • Poznanie metody kaskadowania strategii i narzędzi Balanced Scorecard na różnych szczeblach organizacji

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Inni mówią o filozofii Balanced Scorecard i metodzie Kaplana i Nortona, my pokazujemy jak tę metodę „krok po kroku” wdrożyć we własnej firmie!
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się we wdrożeniach Balanced Scorecard do implementacji strategii i systemów poprawy efektywności.
 • Program oparty na doświadczeniach FIG Polska w implementacjach systemów BSC w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków biznesu, którzy wspierają właścicieli i zarządy firm we wdrożeniach strategii z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, R&D, produkcji, sprzedaży i marketingu, logistyki, IT; dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR, menedżerowie zarządzający biurami projektów strategicznych.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele strategiczne i KPI wg Balanced Scorecard, jako narzędzia implementacji strategii firmy.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie znał koncepcję i korzyści Balanced Scorecard jako narzędzia wdrożenia strategii i poprawy zarządzania operacyjnego oraz będzie potrafił m.in.:

 1. Zbudować system Balanced Scorecard
 2. Przełożyć strategię na narzędzia Balanced Scorecard (mapa strategii, mapa celów strategicznych, Karta Wyników – KPI, Inicjatywy strategiczne, itd.).
 3. Wybrać i zapisać cele strategiczne finansowe i niefinansowe w czterech perspektywach biznesu.
 4. Dobrać właściwe KPI do celów strategicznych i operacyjnych.
 5. Identyfikować i opisać Inicjatywy strategiczne i przypisać je do celów i KPI’ów.
 6. Kaskadować cele Spółki, KPI oraz Inicjatywy strategiczne w dół organizacji wykorzystując system Balanced Scorecard.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wdrożenia strategii w oparciu o Balanced Scorecard.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Zasady funkcjonowania Balanced Scorecard

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Wykorzystanie Balanced Scorecard (BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. – Ćwiczenie
 3. Czynniki sukcesu firmy a tradycyjne systemy informacyjne. Miejsce Balanced Scorecard na tle nowoczesnych systemów zarządzania.
 4. Cele i zadania systemu zarządzania opartego na Balanced Scorecard.
 5. Proces budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda „krok po kroku”).
  1. Identyfikacja celów firmy, na które mają wpływ poszczególne działy/ jednostki. – Ćwiczenie
 6. Czym jest strategia w metodzie zarządzania opartej na Balanced Scorecard?
 7. Zasady przekładania strategii na system Balanced Scorecard.
 8. Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w czterech perspektywach. – Case Study
  1. Jak wybrać cele finansowe zapewniające równowagę pomiędzy strategią wzrostu a strategią efektywności?
  2. Propozycje wartości dla klientów gwarantujące osiągnięcie sukcesu.
  3. Jak mają wyglądać nasze procesy i które z nich są gwarancją realizacji celów strategicznych?
  4. Jaką wiedzę musimy posiadać i które z zasobów strategicznych rozwijać?
 9. Jak wykorzystać mapę celów do opisu strategii? Konstrukcja map celów w procesie przełożenia strategii na Kartę Wyników. – Ćwiczenie
 10. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Budowa Balanced Scorecard

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Zasady doboru mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników. – Case Study
  1. KPI a mierniki operacyjne.
  2. Mierniki wyprzedzające – czynniki sukcesu realizacji celów a mierniki wynikowe – efekty
   realizacji celów. – Ćwiczenie
 3. Budowa związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami i wybór ścieżek strategicznych. – Ćwiczenie
 4. Opracowanie programów strategicznych działań (Inicjatywy Strategiczne).
  1. Rola strategicznych inicjatyw w realizacji strategii firmy.
  2. Zasady selekcji i wybór strategicznych inicjatyw gwarantujących realizację celów organizacji. – Ćwiczenie
 5. Przekładanie programów działań strategicznych na działania operacyjne.
 6. Integracja narzędzi zarządzania w ramach systemu Balanced Scorecard – połączenie Kart Wyników z budżetami.
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Budowa Balanced Scorecard

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień z drugiego dnia seminarium.
 2. Proces wdrażania Kart Wyników w 5 etapach.
 3. Komunikacja i edukacja nt. strategii w oparciu o narzędzia Balanced Scorecard – podział ról.
 4. Jak ze strategii firmy uczynić codzienną sprawę każdego pracownika? Kaskadowanie celów i zadań na niższe szczeble organizacji. – Ćwiczenie
 5. Jak wynagradzać za realizację strategii i budżetu? Budowa systemów wynagrodzeń w oparciu
  o Kartę Wyników. – Przykłady
 6. Integracja narzędzi zarządzania w ramach systemu Balanced Scorecard – połączenie Kart Wyników z budżetami.
 7. Jak unikać błędów we wdrożeniu strategii?
 8. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 16.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.