Finanse

Finansowanie rozwoju firmy – wybory strategiczne

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie zasad racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie sposobów finansowania przedsiębiorstwa.
 • Zapoznanie się z zasadami wyceny przedsiębiorstw w transakcjach pozyskiwania kapitału.
 • Opanowanie zasad przeprowadzania procesu upublicznienia spółki (IPO).
 • Znajomość procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 • Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania obligacji w finansowaniu spółki oraz procesu przeprowadzania emisji.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska prowadzony przez ekspertów-praktyków, którzy na co dzień doradzają przy wprowadzaniu podmiotów na giełdę, poszukiwaniu inwestorów, zajmują się przygotowaniem emisji obligacji oraz obsługują transakcje kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstwa poprzez IPO, VC/PE, kredyty bankowe i obligacje, umożliwiający stanie się partnerem dla firm wspierających pozyskiwanie kapitału na rozwój.
 • Prezentujemy formy finansowania rozwoju firmy wraz z ryzykami czy pułapkami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sposobu finansowania rozwoju.
 • Źródło aktualnych informacji z rynku IPO, VC/PE w Polsce.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy ds. finansów, rozwoju, strategii, inwestycji, departamentów prawnych, główni księgowi, menedżerowie departamentów z rynków kapitałowych, w tym banków, odpowiedzialni za fuzje, przejęcia, IPO, nowe emisje.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do doboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa celem rozwoju przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Potrafił podjąć decyzję w zakresie optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 2. Znał zasady wyceny przedsiębiorstw stosowane przy transakcjach pozyskania kapitału.
 3. Wiedział w jaki sposób należy przygotować proces upublicznienia spółki (IPO).
 4. Posiadał wiedzę w zakresie procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 5. Potrafił ocenić atrakcyjność finansowania obligacjami i będzie miał świadomość jak wygląda proces przeprowadzania emisji obligacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyboru źródeł finansowania firmy.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Część I: Zasady dotyczące finansowania przedsiębiorstw i ich wyceny.

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test.
 2. Jakie są niestandardowe źródła finansowania przedsiębiorstw?
 3. Jak zdecydować o doborze sposobów i źródeł finansowania spółki.
  1. Czynniki decydujące o wyborze źródeł finansowania. – Dyskusja, Ćwiczenia
 4. Jak rynek kapitałowy wycenia moją spółkę – przygotowanie modelu finansowego, metody wyceny.

Część II: Pozyskiwanie kapitału z giełdy – IPO.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału na giełdzie?
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych (IPO)?
 3. Ile warta jest moja spółka? Wycena wartości firmy z punktu widzenia inwestorów giełdowych – metody określenia ceny emisyjnej. – Ćwiczenie
 4. Jak przebiega proces upublicznienia spółki? Główne etapy procesu pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. – Analiza przykładowego harmonogramu
 5. Jak dobrze przeprowadzić i przygotować: due-diligence, wycenę, equity story, prospekt, prezentacje dla inwestorów itd. – Przykłady „best practice”
 6. Jak wpłynąć na utrzymanie i wzrost wartości akcji? Analiza wpływu wybranych decyzji na wartość akcji spółek giełdowych. – Ćwiczenie
 7. Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnienie doradców? Rola doradcy transakcyjnego w procesie upublicznienia spółki. – Dyskusja moderowana
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Część III: Pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych – fundusze PE/VC.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału od inwestorów prywatnych? Szanse i zagrożenia. – Dyskusja
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do poszukiwania kapitału z funduszy PE/VC – oczekiwania inwestorów. – Dyskusja
 3. Jaka jest specyfika wyceny przedsiębiorstwa przez fundusze PE/VC? Różnice w wycenie na tle innych źródeł finansowania.
 4. Jak przebiega proces pozyskania kapitału z funduszy PE/VC – analiza etapów procesu.
 5. Na czym polega i jak dobrze przygotować proces due-diligence – prezentacja zakresu analizy w poszczególnych obszarach. – Przykłady
 6.  Jakie są obszary negocjacyjne i jakie są formalne zasady współpracy z funduszami PE/VC – analiza wybranych konstrukcji prawnych i struktur.

Część IV: Obligacje jako alternatywne źródło finansowania dłużnego

 1. Kiedy spółce opłaca się emitować obligacje? – Dyskusja
 2. Jakie warunki obligacji akceptowane są przez inwestorów?
 3. Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania spółki – analiza rodzajów obligacji. – Przykłady
 4. Czy obligacje zawsze są droższe od kredytów? – Ćwiczenie
 5. Szanse i zagrożenia dla spółki z tytułu emisji obligacji i notowania ich na Catalyst.
 6. Kiedy spółka może wyemitować obligacje niezabezpieczone?
 7. Wpływ standingu finansowego spółki i zabezpieczenia na oprocentowanie obligacji. – Ćwiczenie
 8. Proces emisji obligacji.
  1. Jakie podmioty zaangażowane są w emisję?
  2. Ile kosztuje przeprowadzenie emisji?
  3. Do kogo kierowane są emisje obligacji?
  4. W jakiś sposób uprawdopodobnić sukces emisji?
  5. Rola domu maklerskiego w procesie emisji obligacji.
 9. Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji. Co się dzieje, gdy spółka złamie kowenant? W jaki sposób inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń? – Analiza przykładów
 10. Jak bardzo spółka musi się otworzyć przed obligatariuszami? Czy wszystkie emisje muszą być wprowadzane na Catalyst? Opis obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. – Prezentacja obowiązków i dyskusja
 11. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.