Finanse

Finansowanie rozwoju firmy – wybory strategiczne

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie zasad racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie sposobów finansowania przedsiębiorstwa.
 • Zapoznanie się z zasadami wyceny przedsiębiorstw w transakcjach pozyskiwania kapitału.
 • Opanowanie zasad przeprowadzania procesu upublicznienia spółki (IPO).
 • Znajomość procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 • Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania obligacji w finansowaniu spółki oraz procesu przeprowadzania emisji.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska prowadzony przez ekspertów-praktyków, którzy na co dzień doradzają przy wprowadzaniu podmiotów na giełdę, poszukiwaniu inwestorów, zajmują się przygotowaniem emisji obligacji oraz obsługują transakcje kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstwa poprzez IPO, VC/PE, kredyty bankowe i obligacje, umożliwiający stanie się partnerem dla firm wspierających pozyskiwanie kapitału na rozwój.
 • Prezentujemy formy finansowania rozwoju firmy wraz z ryzykami czy pułapkami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sposobu finansowania rozwoju.
 • Źródło aktualnych informacji z rynku IPO, VC/PE w Polsce.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy ds. finansów, rozwoju, strategii, inwestycji, departamentów prawnych, główni księgowi, menedżerowie departamentów z rynków kapitałowych, w tym banków, odpowiedzialni za fuzje, przejęcia, IPO, nowe emisje.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do doboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa celem rozwoju przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Potrafił podjąć decyzję w zakresie optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 2. Znał zasady wyceny przedsiębiorstw stosowane przy transakcjach pozyskania kapitału.
 3. Wiedział w jaki sposób należy przygotować proces upublicznienia spółki (IPO).
 4. Posiadał wiedzę w zakresie procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 5. Potrafił ocenić atrakcyjność finansowania obligacjami i będzie miał świadomość jak wygląda proces przeprowadzania emisji obligacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyboru źródeł finansowania firmy.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Część I: Zasady dotyczące finansowania przedsiębiorstw i ich wyceny.

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test.
 2. Jakie są niestandardowe źródła finansowania przedsiębiorstw?
 3. Jak zdecydować o doborze sposobów i źródeł finansowania spółki.
  1. Czynniki decydujące o wyborze źródeł finansowania. – Dyskusja, Ćwiczenia
 4. Jak rynek kapitałowy wycenia moją spółkę – przygotowanie modelu finansowego, metody wyceny.

Część II: Pozyskiwanie kapitału z giełdy – IPO.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału na giełdzie?
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych (IPO)?
 3. Ile warta jest moja spółka? Wycena wartości firmy z punktu widzenia inwestorów giełdowych – metody określenia ceny emisyjnej. – Ćwiczenie
 4. Jak przebiega proces upublicznienia spółki? Główne etapy procesu pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. – Analiza przykładowego harmonogramu
 5. Jak dobrze przeprowadzić i przygotować: due-diligence, wycenę, equity story, prospekt, prezentacje dla inwestorów itd. – Przykłady „best practice”
 6. Jak wpłynąć na utrzymanie i wzrost wartości akcji? Analiza wpływu wybranych decyzji na wartość akcji spółek giełdowych. – Ćwiczenie
 7. Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnienie doradców? Rola doradcy transakcyjnego w procesie upublicznienia spółki. – Dyskusja moderowana
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Część III: Pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych – fundusze PE/VC.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału od inwestorów prywatnych? Szanse i zagrożenia. – Dyskusja
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do poszukiwania kapitału z funduszy PE/VC – oczekiwania inwestorów. – Dyskusja
 3. Jaka jest specyfika wyceny przedsiębiorstwa przez fundusze PE/VC? Różnice w wycenie na tle innych źródeł finansowania.
 4. Jak przebiega proces pozyskania kapitału z funduszy PE/VC – analiza etapów procesu.
 5. Na czym polega i jak dobrze przygotować proces due-diligence – prezentacja zakresu analizy w poszczególnych obszarach. – Przykłady
 6.  Jakie są obszary negocjacyjne i jakie są formalne zasady współpracy z funduszami PE/VC – analiza wybranych konstrukcji prawnych i struktur.

Część IV: Obligacje jako alternatywne źródło finansowania dłużnego

 1. Kiedy spółce opłaca się emitować obligacje? – Dyskusja
 2. Jakie warunki obligacji akceptowane są przez inwestorów?
 3. Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania spółki – analiza rodzajów obligacji. – Przykłady
 4. Czy obligacje zawsze są droższe od kredytów? – Ćwiczenie
 5. Szanse i zagrożenia dla spółki z tytułu emisji obligacji i notowania ich na Catalyst.
 6. Kiedy spółka może wyemitować obligacje niezabezpieczone?
 7. Wpływ standingu finansowego spółki i zabezpieczenia na oprocentowanie obligacji. – Ćwiczenie
 8. Proces emisji obligacji.
  1. Jakie podmioty zaangażowane są w emisję?
  2. Ile kosztuje przeprowadzenie emisji?
  3. Do kogo kierowane są emisje obligacji?
  4. W jakiś sposób uprawdopodobnić sukces emisji?
  5. Rola domu maklerskiego w procesie emisji obligacji.
 9. Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji. Co się dzieje, gdy spółka złamie kowenant? W jaki sposób inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń? – Analiza przykładów
 10. Jak bardzo spółka musi się otworzyć przed obligatariuszami? Czy wszystkie emisje muszą być wprowadzane na Catalyst? Opis obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. – Prezentacja obowiązków i dyskusja
 11. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.