Finanse

Finansowanie rozwoju firmy – wybory strategiczne

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie zasad racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie sposobów finansowania przedsiębiorstwa.
 • Zapoznanie się z zasadami wyceny przedsiębiorstw w transakcjach pozyskiwania kapitału.
 • Opanowanie zasad przeprowadzania procesu upublicznienia spółki (IPO).
 • Znajomość procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 • Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania obligacji w finansowaniu spółki oraz procesu przeprowadzania emisji.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska prowadzony przez ekspertów-praktyków, którzy na co dzień doradzają przy wprowadzaniu podmiotów na giełdę, poszukiwaniu inwestorów, zajmują się przygotowaniem emisji obligacji oraz obsługują transakcje kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstwa poprzez IPO, VC/PE, kredyty bankowe i obligacje, umożliwiający stanie się partnerem dla firm wspierających pozyskiwanie kapitału na rozwój.
 • Prezentujemy formy finansowania rozwoju firmy wraz z ryzykami czy pułapkami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sposobu finansowania rozwoju.
 • Źródło aktualnych informacji z rynku IPO, VC/PE w Polsce.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy ds. finansów, rozwoju, strategii, inwestycji, departamentów prawnych, główni księgowi, menedżerowie departamentów z rynków kapitałowych, w tym banków, odpowiedzialni za fuzje, przejęcia, IPO, nowe emisje.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do doboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa celem rozwoju przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Potrafił podjąć decyzję w zakresie optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 2. Znał zasady wyceny przedsiębiorstw stosowane przy transakcjach pozyskania kapitału.
 3. Wiedział w jaki sposób należy przygotować proces upublicznienia spółki (IPO).
 4. Posiadał wiedzę w zakresie procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 5. Potrafił ocenić atrakcyjność finansowania obligacjami i będzie miał świadomość jak wygląda proces przeprowadzania emisji obligacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyboru źródeł finansowania firmy.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Część I: Zasady dotyczące finansowania przedsiębiorstw i ich wyceny.

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test.
 2. Jakie są niestandardowe źródła finansowania przedsiębiorstw?
 3. Jak zdecydować o doborze sposobów i źródeł finansowania spółki.
  3.1. Czynniki decydujące o wyborze źródeł finansowania. – Dyskusja, Ćwiczenia
 4. Jak rynek kapitałowy wycenia moją spółkę – przygotowanie modelu finansowego, metody wyceny.

Część II: Pozyskiwanie kapitału z giełdy – IPO.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału na giełdzie?
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych (IPO)?
 3. Ile warta jest moja spółka? Wycena wartości firmy z punktu widzenia inwestorów giełdowych – metody określenia ceny emisyjnej. – Ćwiczenie
 4. Jak przebiega proces upublicznienia spółki? Główne etapy procesu pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. – Analiza przykładowego harmonogramu
 5. Jak dobrze przeprowadzić i przygotować: due-diligence, wycenę, equity story, prospekt, prezentacje dla inwestorów itd. – Przykłady „best practice”
 6. Jak wpłynąć na utrzymanie i wzrost wartości akcji? Analiza wpływu wybranych decyzji na wartość akcji spółek giełdowych. – Ćwiczenie
 7. Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnienie doradców? Rola doradcy transakcyjnego w procesie upublicznienia spółki. – Dyskusja moderowana
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Część III: Pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych – fundusze PE/VC.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału od inwestorów prywatnych? Szanse i zagrożenia. – Dyskusja
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do poszukiwania kapitału z funduszy PE/VC – oczekiwania inwestorów. – Dyskusja
 3. Jaka jest specyfika wyceny przedsiębiorstwa przez fundusze PE/VC? Różnice w wycenie na tle innych źródeł finansowania.
 4. Jak przebiega proces pozyskania kapitału z funduszy PE/VC – analiza etapów procesu.
 5. Na czym polega i jak dobrze przygotować proces due-diligence – prezentacja zakresu analizy w poszczególnych obszarach. – Przykłady
 6.  Jakie są obszary negocjacyjne i jakie są formalne zasady współpracy z funduszami PE/VC – analiza wybranych konstrukcji prawnych i struktur.

Część IV: Obligacje jako alternatywne źródło finansowania dłużnego

 1. Kiedy spółce opłaca się emitować obligacje? – Dyskusja
 2. Jakie warunki obligacji akceptowane są przez inwestorów?
 3. Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania spółki – analiza rodzajów obligacji. – Przykłady
 4. Czy obligacje zawsze są droższe od kredytów? – Ćwiczenie
 5. Szanse i zagrożenia dla spółki z tytułu emisji obligacji i notowania ich na Catalyst.
 6. Kiedy spółka może wyemitować obligacje niezabezpieczone?
 7. Wpływ standingu finansowego spółki i zabezpieczenia na oprocentowanie obligacji. – Ćwiczenie
 8. Proces emisji obligacji.
  8.1. Jakie podmioty zaangażowane są w emisję?
  8.2. Ile kosztuje przeprowadzenie emisji?
  8.3. Do kogo kierowane są emisje obligacji?
  8.4. W jakiś sposób uprawdopodobnić sukces emisji?
  8.5. Rola domu maklerskiego w procesie emisji obligacji.
 9. Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji. Co się dzieje, gdy spółka złamie kowenant? W jaki sposób inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń? – Analiza przykładów
 10. Jak bardzo spółka musi się otworzyć przed obligatariuszami? Czy wszystkie emisje muszą być wprowadzane na Catalyst? Opis obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. – Prezentacja obowiązków i dyskusja
 11. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

137

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.