Finanse

Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza finansowa przedsiębiorstwa

Co wiesz na temat analizy finansowej? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie metod analizy fundamentalnej i diagnostyki przedsiębiorstw na podstawie skorygowanych sprawozdań finansowych i danych niefinansowych.
 • Opanowanie sposobów właściwego doboru wskaźników finansowych i ich interpretacji.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi i wynikających z nich wniosków
  do podejmowana decyzji.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program dostosowany do potrzeb zarządów i decydentów, ukierunkowany na zdobycie umiejętności samodzielnej diagnozy kondycji swojej firmy, konkurenta, klienta.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. analizy i diagnozy
  sytuacji finansowej firmy za pomocą wskaźników będących podstawą rekomendacji działań
  naprawczych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego
  wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Każdy Uczestnik otrzymuje model piramidy Du Ponta w Excelu!
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym
  doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą
  w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. ryzyka, windykacji, sprzedaży, budżetu, kierownicy działów analiz, główni księgowi, analitycy i doradcy finansowi.

Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przygotowania analiz finansowych na podstawie wybranych danych i wskaźników, wyciąganie wniosków z analiz oraz ich wykorzystania w procesie zarządzania organizacją.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił przeprowadzić analizę finansową i diagnozę firmy na podstawie skorygowanych sprawozdań finansowych i danych niefinansowych
 2. Potrafił dokonać wyboru wskaźników finansowych pod kątem wybranego celu analizy i prawidłowo je interpretować
 3. Potrafił podejmować decyzje zarządcze na podstawie wskaźników finansowych
 4. Rozumiał zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi i potrafił je wykorzystywać do podejmowania decyzji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Metody i narzędzia analiz, interpretacja wskaźników

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Główne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku. Cele finansowe firmy i oczekiwania
  właścicieli/ akcjonariuszy. – Dyskusja
 3. W jaki sposób wykorzystać narzędzia analizy finansowej do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem?
  Skuteczne metody i techniki analiz finansowych.
 4. Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy i specyfiki przedsiębiorstwa?
  1. Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
  2. Poszerzenie spectrum wskaźników w zależności od potrzeb zarządczych. – Dyskusja
 5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jako uprzywilejowane narzędzia oceny standingu
  finansowego firmy.

  1. W jaki sposób wykorzystać dokumenty księgowe do budowy narzędzi analitycznych? – Dyskusja
 6. Jak skorygować rachunek zysków i strat na potrzeby analizy finansowej?
  1. Główne korekty w analitycznym rachunku zysków i strat. – Ćwiczenie
 7. Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny finansowej firmy? Benchmarking jako źródło referencji diagnozy finansowej. – Ćwiczenie
 8. Jak interpretować wskaźniki zbudowane na bazie analitycznego rachunku zysków i strat i jak je wykorzystać w decyzjach zarządczych?
  1. Jak ocenić rentowność sprzedaży z uwzględnieniem analizy struktury przychodów w podziale na produkty i klientów? – Dyskusja
  2. Jak zwiększyć elastyczność kosztową i poprawić wyniki? Mechanizm dźwigni operacyjnej.
  3. O czym informuje nas poziom samofinansowania firmy? – Przykład
 9. Czym jest bilans finansowy i jak go skonstruować na bazie bilansu księgowego? Co to jest kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy?
 10. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Interpretacja wskaźników, diagnoza, modele symulacyjne

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak interpretować wskaźniki wyznaczone w oparciu o dane z bilansu finansowego i jak na ich bazie zarządzać?
  1. Jak utrzymać optymalną strukturę aktywów? Ocena wskaźników struktury aktywów. – Ćwiczenie
  2. Jak osiągnąć optymalną strukturę kapitałów? Ocena wskaźników struktury źródeł finansowania. – Ćwiczenie
  3. Jak ocenić płynność finansową (statyczną) na podstawie bilansu finansowego? – Ćwiczenie
  4. Ocena efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Cykl a rotacja – wskaźniki. – Ćwiczenie
  5. Jak analizować i interpretować wskaźniki rentowności aktywów, kapitałów własnych, inwestycji (ROA, ROE, ROI)? – Ćwiczenie
  6. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia (efekt maczugi finansowej). – Przykład
 3. Badanie płynności finansowej w ujęciu dynamicznym. Rachunek przepływów pieniężnych. – Ćwiczenie
 4. Jak ocenić przedsiębiorstwo i jego kontrahentów na podstawie niepełnych danych finansowych i niefinansowych? – Ćwiczenie
 5. Wartość księgowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego. – Dyskusja
 6. Jak analizować wskaźniki wartości firmy w długim okresie?
  1. Co to jest zysk ekonomiczny? – Ćwiczenie
  2. Jakie czynniki wpływają na ekonomiczną wartość firmy? – Dyskusja
 7. Interpretacja zbioru wskaźników w celu kompleksowej oceny i diagnozy firmy jako podstawy podejmowania decyzji zarządczych. – Dyskusja
 8. Czy możliwe jest testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne? – Ćwiczenie
 9. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.