Finanse

Jakie projekty biznesowe opłaca się realizować? Ocena i zarządzanie projektami biznesowymi

Co wiesz na temat finansowej oceny projektów? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zrozumienie związku decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów realizacja strategii nie jest możliwa).
 • Nauczenie się jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu.
 • Opanowanie metodyki analizy i oceny projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe.
 • Zrozumienie wpływu kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i rozwój umiejętności rekomendowania projektów do realizacji.
 • Poznanie procesu zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska opracowany z myślą o osobach, które są odpowiedzialne za realizację szeroko rozumianych projektów biznesowych, decydują o ich realizacji oraz/lub monitorują ich realizację.
 • W odróżnieniu od innych programów dotyczących oceny projektów inwestycyjnych, program FIG Polska nie koncentruje się wyłącznie na aspekcie technicznym oceny projektów, ale również na aspekcie zarządczym.
 • Program obejmuje zagadnienia związane z szacowaniem przychodów z nowych projektów i popytu na nowe produkty/usługi oraz zagadnienia kanibalizacji produktów/usług.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków zarządzania finansami i portfelem projektów inwestycyjnych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk odpowiedzialni za realizację projektów biznesowych, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii,rozwoju, R&D, produkcji, IT; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów, którym potrzebna jest wiedza o podstawowych narzędziach finansowych użytecznych w finansowej analizie projektów inwestycyjnych. Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do oceny zasadności i opłacalności projektów biznesowych oraz do zarządzania projektem w trakcie jego realizacji.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Rozumiał związek decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji.
 2. W stanie przygotować dobre uzasadnienie biznesowego projektu.
 3. Potrafił przeprowadzić analizę i ocenę projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe.
 4. Rozumiał wpływ kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i potrafił podać rekomendację w zakresie realizacji projektu.
 5. Dobrze znał proces zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie oceny opłacalności projektów.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Analiza i ocena projektów biznesowych

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W co inwestować: w aktywa materialne czy niematerialne? Projekty biznesowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
  1. Projekty biznesowe sercem realizacji strategii organizacji.
  2. Typy projektów biznesowych (optymalizacyjne, przychodowe, przymusowe, odtworzeniowe), a co z inwestycjami w sieć dystrybucji, rozwój zasobów ludzkich, rebranding, zmianę modelu organizacyjnego firm czy w badania rynku?
  3. Specyfika projektów biznesowych w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju.
 3. Od czego zależy powodzenie w realizacji projektu biznesowego? Proces zarządzania projektem biznesowym. – Dyskusja
 4. Dlaczego nie wszystkie projekty biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami? Jak zidentyfikować i oszacować ryzyko inwestycyjne?
  1. Źródła ryzyka i szacowanie ryzyka biznesowego dla różnych typów projektu. – Ćwiczenie
 5. Ocena opłacalności projektów biznesowych – metoda „krok po kroku”.
 6. Szacowanie korzyści z projektów biznesowych.
  1. Projekty optymalizacyjne, przychodowe, badawczo-rozwojowe – rodzaje korzyści w projektach.
  2. Jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu? – Przykłady
 7. Szacowanie przychodów z projektów biznesowych – przychodowych oraz metody szacowania popytu rynkowego.
  1. Przychody jako funkcja ilości i ceny.
  2. Ocena atrakcyjności i szacowanie potencjału rynkowego dla nowego produktu – źródła danych o popycie rynkowym.
  3. Metody szacowania i prognozowania popytu rynkowego: na bazie badań rynkowych oraz pośrednie (statystyki).
  4. Analiza konkurencji w danym segmencie rynkowym – jakie dane o konkurentach są istotne?
  5. Ile danego segmentu klientów mogę mieć dla siebie? Penetracja rynku, CAGR % i market share. – Ćwiczenie
 8. Rachunek zysków i strat – Profit&Loss Account (P&L) podstawą do szacowania przepływów netto z inwestycji.
  1. Czym jest rachunek zysków i strat?
  2. Jakie są główne poziomy wyników i o czym nas informują? Czym jest EBIT a czym EBITDA?
  3. Jak wykorzystać P&L do oceny projektów inwestycyjnych?
  4. Jaka jest różnica między P&L a Cash Flow? Jaki jest wpływ amortyzacji na przepływy z projektu inwestycyjnego? – Ćwiczenie
  5. Czym jest OPEX?
 9. Jak szacować wydatki związane z projektem biznesowym?
  1. Co jest, a co nie jest nakładem inwestycyjnym (CAPEX-em) w sensie księgowym i ekonomicznym?
  2. Skąd biorą się nakłady? Szacowanie CAPEX.
  3. Metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (working capital requirement) w projekcie. – Ćwiczenia
 10. Jak wykonać projekcje przepływów netto z inwestycji (Free Cash Flow – FCF).
  1. Metody szacowania przepływów operacyjnych projektu.
  2. Czas życia inwestycji a przepływy pieniężne w projekcie.
  3. Techniki dyskontowania przepływów pieniężnych. Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne? (Discounted Free Cash Flow – DFCF). – Ćwiczenie
  4. Jak obliczyć wartość rezydualną projektu (RV – residual value)?
 11. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Finansowanie i zarządzanie projektem biznesowym

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak rozwiązać możliwe problemy w kalkulacji przepływów z inwestycji?
  1. Jak ująć proces kanibalizacji w przychodach z nowych produktów?
  2. Czy i kiedy powinniśmy uwzględniać koszty utraconych korzyści?
  3. Czy środki zainwestowane w zapotrzebowanie na kapitał obrotowy się zwrócą? – Ćwiczenie, Dyskuska, Przykład
 3. Jak trafnie ocenić rentowność projektu biznesowego? Finansowe kryteria oceny projektów biznesowych.
  1. Czas zwrotu (Payback Period, PP). – Ćwiczenie
  2. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV). – Ćwiczenie
  3. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR). – Ćwiczenia
  4. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index, PI).
 4. Akceptacja czy odrzucenie projektu biznesowego?
  1. Kryteria oceny projektów biznesowych.
  2. Modele scoringowe oceny projektów biznesowych. – Przykłady
 5. Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu? Ocena rentowności projektu w trakcie jego realizacji. – Ćwiczenie
 6. Jak bezpieczne finansować projekty biznesowe?
  1. Budowa planu finansowania.
  2. Źródła finansowania projektu. – Przykład
  3. Kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zalety i wady finansowania krótko- i długoterminowego. – Dyskusja
  4. Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? Analiza porównawcza sposobów finansowania projektów. – Ćwiczenie
 7. Jak koszt kapitału wpływa na opłacalność projektu biznesowego i jak go wyznaczyć?
  1. Jak wyznaczyć koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie?
  2. Jak wyznaczyć koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie?
  3. Jaki wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (WACC)? – Ćwiczenie
  4. Podstawowe błędy szacowania kosztu kapitału.
  5. Wykorzystanie dźwigni finansowej do poprawy rentowności projektu inwestycyjnego.
 8. Jak zarządzać projektami biznesowymi w kontekście budowania wartości firmy?
  1. Kiedy projekty biznesowe zwiększają wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja
 9. Jak realizacja projektów biznesowych zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem wpływa na rentowność projektu? Monitoring projektów biznesowych.
  1. Jak powinna wyglądać dokumentacja realizacji projektu inwestycyjnego?
  2. Karta projektu biznesowego. – Przykłady
 10. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.