Finanse

Jakie projekty biznesowe opłaca się realizować? Ocena i zarządzanie projektami biznesowymi

Co wiesz na temat finansowej oceny projektów? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zrozumienie związku decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów realizacja strategii nie jest możliwa).
 • Nauczenie się jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu.
 • Opanowanie metodyki analizy i oceny projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe.
 • Zrozumienie wpływu kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i rozwój umiejętności rekomendowania projektów do realizacji.
 • Poznanie procesu zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska opracowany z myślą o osobach, które są odpowiedzialne za realizację szeroko rozumianych projektów biznesowych, decydują o ich realizacji oraz/lub monitorują ich realizację.
 • W odróżnieniu od innych programów dotyczących oceny projektów inwestycyjnych, program FIG Polska nie koncentruje się wyłącznie na aspekcie technicznym oceny projektów, ale również na aspekcie zarządczym.
 • Program obejmuje zagadnienia związane z szacowaniem przychodów z nowych projektów i popytu na nowe produkty/usługi oraz zagadnienia kanibalizacji produktów/usług.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków zarządzania finansami i portfelem projektów inwestycyjnych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk odpowiedzialni za realizację projektów biznesowych, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii,rozwoju, R&D, produkcji, IT; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów, którym potrzebna jest wiedza o podstawowych narzędziach finansowych użytecznych w finansowej analizie projektów inwestycyjnych. Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do oceny zasadności i opłacalności projektów biznesowych oraz do zarządzania projektem w trakcie jego realizacji.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Rozumiał związek decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji.
 2. W stanie przygotować dobre uzasadnienie biznesowego projektu.
 3. Potrafił przeprowadzić analizę i ocenę projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe.
 4. Rozumiał wpływ kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i potrafił podać rekomendację w zakresie realizacji projektu.
 5. Dobrze znał proces zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie oceny opłacalności projektów.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Analiza i ocena projektów biznesowych

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W co inwestować: w aktywa materialne czy niematerialne? Projekty biznesowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
  2.1. Projekty biznesowe sercem realizacji strategii organizacji.
  2.2. Typy projektów biznesowych (optymalizacyjne, przychodowe, przymusowe, odtworzeniowe), a co z inwestycjami w sieć dystrybucji, rozwój zasobów ludzkich, rebranding, zmianę modelu organizacyjnego firm czy w badania rynku?
  2.3 Specyfika projektów biznesowych w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju.
 3. Od czego zależy powodzenie w realizacji projektu biznesowego? Proces zarządzania projektem biznesowym. – Dyskusja
 4. Dlaczego nie wszystkie projekty biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami? Jak zidentyfikować i oszacować ryzyko inwestycyjne?
  4.1. Źródła ryzyka i szacowanie ryzyka biznesowego dla różnych typów projektu. – Ćwiczenie
 5. Ocena opłacalności projektów biznesowych – metoda „krok po kroku”.
 6. Szacowanie korzyści z projektów biznesowych.
  6.1. Projekty optymalizacyjne, przychodowe, badawczo-rozwojowe – rodzaje korzyści w projektach.
  6.2. Jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu? – Przykłady
 7. Szacowanie przychodów z projektów biznesowych – przychodowych oraz metody szacowania popytu rynkowego.
  7.1. Przychody jako funkcja ilości i ceny.
  7.2 Ocena atrakcyjności i szacowanie potencjału rynkowego dla nowego produktu – źródła danych o popycie rynkowym.
  7.3. Metody szacowania i prognozowania popytu rynkowego: na bazie badań rynkowych oraz pośrednie (statystyki).
  7.4. Analiza konkurencji w danym segmencie rynkowym – jakie dane o konkurentach są istotne?
  7.5. Ile danego segmentu klientów mogę mieć dla siebie? Penetracja rynku, CAGR % i market share. – Ćwiczenie
 8. Rachunek zysków i strat – Profit&Loss Account (P&L) podstawą do szacowania przepływów netto z inwestycji.
  8.1. Czym jest rachunek zysków i strat?
  8.2. Jakie są główne poziomy wyników i o czym nas informują? Czym jest EBIT a czym EBITDA?
  8.3. Jak wykorzystać P&L do oceny projektów inwestycyjnych?
  8.4. Jaka jest różnica między P&L a Cash Flow? Jaki jest wpływ amortyzacji na przepływy z projektu inwestycyjnego? – Ćwiczenie
  8.5. Czym jest OPEX?
 9. Jak szacować wydatki związane z projektem biznesowym?
  9.1. Co jest, a co nie jest nakładem inwestycyjnym (CAPEX-em) w sensie księgowym i ekonomicznym?
  9.2. Skąd biorą się nakłady? Szacowanie CAPEX.
  9.3. Metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (working capital requirement) w projekcie. – Ćwiczenia
 10. Jak wykonać projekcje przepływów netto z inwestycji (Free Cash Flow – FCF).
  10.1. Metody szacowania przepływów operacyjnych projektu.
  10.2 Czas życia inwestycji a przepływy pieniężne w projekcie.
  10.3. Techniki dyskontowania przepływów pieniężnych. Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne? (Discounted Free Cash Flow – DFCF). – Ćwiczenie
  10.4. Jak obliczyć wartość rezydualną projektu (RV – residual value)?
 11. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Finansowanie i zarządzanie projektem biznesowym

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak rozwiązać możliwe problemy w kalkulacji przepływów z inwestycji?
  2.1. Jak ująć proces kanibalizacji w przychodach z nowych produktów?
  2.2. Czy i kiedy powinniśmy uwzględniać koszty utraconych korzyści?
  2.3. Czy środki zainwestowane w zapotrzebowanie na kapitał obrotowy się zwrócą? – Ćwiczenie, Dyskusja, Przykład
 3. Jak trafnie ocenić rentowność projektu biznesowego? Finansowe kryteria oceny projektów biznesowych.
  3.1. Czas zwrotu (Payback Period, PP). – Ćwiczenie
  3.2. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV). – Ćwiczenie
  3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR). – Ćwiczenia
  3.4. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index, PI).
 4. Akceptacja czy odrzucenie projektu biznesowego?
  4.1. Kryteria oceny projektów biznesowych.
  4.2. Modele scoringowe oceny projektów biznesowych. – Przykłady
 5. Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu? Ocena rentowności projektu w trakcie jego realizacji. – Ćwiczenie
 6. Jak bezpieczne finansować projekty biznesowe?
  6.1. Budowa planu finansowania.
  6.2. Źródła finansowania projektu. – Przykład
  6.3. Kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zalety i wady finansowania krótko- i długoterminowego. – Dyskusja
  6.4. Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? Analiza porównawcza sposobów finansowania projektów. – Ćwiczenie
 7. Jak koszt kapitału wpływa na opłacalność projektu biznesowego i jak go wyznaczyć?
  7.1. Jak wyznaczyć koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie?
  7.2. Jak wyznaczyć koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie?
  7.3. Jaki wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (WACC)? – Ćwiczenie
  7.4. Podstawowe błędy szacowania kosztu kapitału.
  7.5. Wykorzystanie dźwigni finansowej do poprawy rentowności projektu inwestycyjnego.
 8. Jak zarządzać projektami biznesowymi w kontekście budowania wartości firmy?
  8.1. Kiedy projekty biznesowe zwiększają wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja
 9. Jak realizacja projektów biznesowych zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem wpływa na rentowność projektu? Monitoring projektów biznesowych.
  9.1. Jak powinna wyglądać dokumentacja realizacji projektu inwestycyjnego?
  9.2 Karta projektu biznesowego. – Przykłady
 10. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

335

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.