Efektywność

Lean Management – jak poprawić wyniki finansowe? Warsztaty dla zarządzających z grą symulacyjną

Kluczowe korzyści

 • Poznanie wpływu zarządzania procesami na sytuację finansową firmy.
 • Zrozumienie podejścia do efektywnego zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.
 • Poznanie metod poszukiwania rezerw wydajności firmy produkcyjnej.
 • Opanowanie praktycznego stosowania narzędzi Lean Management do usprawniania procesów produkcyjnych.
 • Nauczenie się wykorzystywania technik kreatywnego myślenia do ulepszania dotychczasowych działań.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program stanowi niezbędne kompendium interdyscyplinarnej wiedzy nt. Lean Managementu dla zarządów i kadry dyrektorskiej.
 • Angażująca praktyczna formuła zdobywania wiedzy i umiejętności – zajęcia przeplatane grą symulacyjną.
 • Unikatowy suplement opracowany przez dział doradztwa FIG Polska prezentujący narzędzia, takie jak: 5S, TMP, SMED Kaizen, Kanban oraz jakość, wpływają na rentowność finansową przedsiębiorstwa.
 • Bogate inspiracje poparte doświadczeniem trenera, jak wdrażać nowe pomysły we własnej firmie.
 • Kameralne grupy warsztatowe będące forum wymiany wiedzy i platformą kontaktów biznesowych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele i zarządy w szczególności z firm o profilu produkcyjnym, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy utrzymania ruchu, dyrektorzy operacyjni, finansów i ds. poprawy efektywności.

 

Przeczytaj artykuły trenera

Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Kiedy nawet LEAN nam nie pomoże

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do usprawnienia procesów produkcyjnych i biurowych w oparciu o Lean Management.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Rozumiał jak Lean może pomóc w rozwiązywaniu problemów biznesowych przedsiębiorstwa,
 2. Znał narzędzia Lean i potrafił wybrać te, których zastosowanie będzie najbardziej korzystne w organizacji, którą reprezentuje,
 3. Potrafił wykorzystać Lean do wprowadzenia zmian, które nie wiążą się z dodatkowymi kosztami a pozwalają na poprawę zyskowności i zwiększenie zaangażowania pracowników.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie Lean management.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Co tworzy wartość do Klienta? Dodawanie wartości.
  2.1. Kiedy dodajemy wartość do produktu?
  2.2. Jak to wygląda w mojej firmie? – Ćwiczenie na własnych przykładach
 3. Jak można skokowo podnosić efektywność procesów dzięki Lean Management? – Gra symulacyjna – Lego Lean,1 runda
 4. Jak zidentyfikować i zredukować straty i marnotrawstwo?
  4.1. Osiem marnotrawstw – obserwacja w GEMBA.
  4.2. Gdzie uciekają moje pieniądze?
 5. Na czym polega uprawnienie procesu wg Lean Management? – Gra Lego Lean, runda 2, 3, 4
 6. Czy nieustanne doskonalenie ma sens? KAIZEN.
  6.1. Czy nasz Klient za to zapłaci i kiedy?
  6.2. Jak doskonalić procesy efektywnie?
  6.3. Jakie narzucić tempo doskonalenia?
  6.4. Jak czynić doskonalenie trwałym?
  6.5. Jak odkryć realne problemy stojące na drodze do osiągnięcia celu: przyczyna źródłowa, Pareto.  – Ćwiczenia, case study
 7. Przepływ jednej sztuki – kluczowa tajemnica sukcesu Lean, o której niewielu wie.
  7.1. Wytwarzanie partiami a „przepływ jednej sztuki” – różnice.  – Ćwiczenie
 8. Dlaczego standaryzacja to fundament Lean Management?
  8.1. Rola standardów.  – Ćwiczenie
  8.2. Czy bez standardu mogę podnosić efektywność?
 9. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Lean Management a wyniki finansowe

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Powiązania między rachunkiem zysków i strat, kluczowymi składowymi EBITDA i cashflow z Lean Management:
  2.1. Przepływ jednej sztuki i kanban a cashflow.
  2.2. SMED a On Time Delivery.
  2.3. Lean a redukcja kosztów zmiennych.
  2.4. TPM a koszty utrzymania i leasingi.
  – Dyskusja, prezentacje, case study
 3. Lean accounting – jak Lean Management patrzy na księgowość?
 4. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
  4.1. Co motywuje pracownika wg Toyoty i nauki?
  4.2. Kto jest istotny w procesie poprawy wyników organizacji?
  4.3. Czym jest szacunek dla pracownika wg Toyoty?
  4.4. Dlaczego pracownicy chcą poprawy?
  4.5. W jaki sposób zostać najlepszym przełożonym w historii zakładów bez podwyżek
  – Case study
 5. Sesja pytań i odpowiedzi „A jak Lean pomoże mi w …?”
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

729

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.