Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Szkolenia zamknięte i gry

Dotychczas zrealizowaliśmy 900 projektów „in company”, w tym szkoleń zamkniętych i warsztatów doradczych.


Szkolenia zamknięte i gry

Dotychczas zrealizowaliśmy 900 projektów „in company”, w tym szkoleń zamkniętych i warsztatów doradczych.


Szkolenia zamknięte

Oferta programowa szkoleń „in company” tzw. zamkniętych, szytych na miarę w odpowiedzi na konkretne potrzeby klientów jest znacznie szersza niż 31 programów szkoleń otwartych. Istnieje możliwość opracowania szkolenia zamkniętego w oparciu o materiały wewnętrzne Klienta z dostosowaniem do branży i specyfiki organizacji Klienta.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania napisz do naszego konsultanta FIG PL:
Czas przygotowania szkolenia
zamkniętego:
min. 2 tygodnie
Czas trwania szkolenia:
2 dni
Grupa szkoleniowa:
do 18 osób
Lokalizacja
Cała Polska (miejsce wskazane przez Klienta)

Warsztaty doradcze

Warsztaty doradcze są doskonałą formułą dla tych firm, których celem oprócz uzyskania solidnych podstaw wiedzy i umiejętności swoich pracowników jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami, planowanymi do wdrożenia w firmie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania napisz do naszego konsultanta FIG PL:
Czas przygotowania warsztatu
od 3-4 tygodni
warsztaty poprzedzone są zebraniem materiałów wewnętrznych, ich analizą oraz uzupełnieniem informacji w trakcie wywiadów.
Czas trwania warsztatu:
2 dni
Optymalna grupa warsztatowa
do 16 osób
Lokalizacja
Cała Polska (miejsce wskazane przez Klienta)

Follow - up po szkoleniach/warsztatach

Badania pokazują, iż najefektywniejsze szkolenie jest wtedy gdy “odświeżymy” wiedzę w przeciągu maksymalnie 3 tygodni od pierwszego szkolenia.
Dlatego proponujemy w ramach follow-up po szkoleniu opracowania krótkiego zadania lub dokończenie zadania rozpoczętego w trakcie warsztatu przez Uczestników. Zadanie to jest następnie weryfikowane przez konsultantów FIG Polska a następnie dopracowywane w trakcie konsultacji trwających do 2h z Uczestnikami.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania napisz do naszego konsultanta FIG PL:
Forma konsultacji:
spotkanie ZOOM
spotkanie w siedzibie klienta
wymiana e-mail
rozmowa telefoniczna

Gry

W naszej ofercie znajduje się:

Gra strategiczna
HORYZONT Business Play

Kurs Color Accounting (Wealthvox™)

Program Dostosowania Szkoleń

Szczególną uwagę przywiązujemy do sprecyzowania jasnych celów szkolenia zamkniętego na początku współpracy z Zamawiającym oraz ścisłej ich realizacji w trakcie jej trwania.

W celu zapewnienia optymalnego wyboru formy realizowanych działań edukacyjnych i treści dostosowanych do potrzeb biznesowych Klientów wdrożyliśmy Program Dostosowania Szkoleń (PDS).

Dzięki PDS treści przekazywane podczas zajęć odzwierciedlają faktyczne potrzeby firmy w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności, czy też wypracowania konkretnych rozwiązań biznesowych.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości programów szkoleń “in company”, opracowywanych na życzenie Klienta, do pracy nad programem angażujemy konsultantów z działu doradztwa FIG Polska, Centrum Rozwoju Wiedzy oraz współpracujących ekspertów i trenerów – praktyków biznesu.

Jak realizujemy szkolenia z PDS?

Przed szkoleniem
• Wspólna diagnoza potrzeb Klienta i celów szkolenia
• Analiza potrzeb szkoleniowych Uczestników
• Propozycja programu szkolenia
• Konsultacje programu z Klientem i jego uzgodnienie
• Przedstawienie oferty współpracy
• Przygotowanie szkolenia z wykorzystaniem materiałów wewnętrznych Klienta (wyłącznie na życzenie Klienta)
W trakcie szkolenia
• Przeprowadzenie zajęć przez doświadczonych ekspertów, przy użyciu sprawdzonych metod dydaktycznych
• Konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia
• Ocena stanu wyjściowego wiedzy Uczestników oraz progresu w trakcie szkolenia (testy)
• Wypracowanie rozwiązań w przypadku warsztatu doradczego
Po szkoleniu
• Ocena satysfakcji Klienta i stopnia realizacji celów szkolenia (ankieta satysfakcji Uczestników)
• Przeprowadzenie weryfikacji stopnia przyswojenia wiedzy w praktyce (na życzenie Klienta)
• Rekomendacja zakresu  dalszego rozwoju kompetencji Uczestników  
• Kontynuacja prac rozpoczętych w trakcie szkolenia (weryfikacja produktów prac warsztatowych, konsultacje)
Szkolenia warsztatowe przygotowujemy i prowadzimy z uwzględnieniem specyfiki branżowej każdego Klienta i/lub w oparciu o jego materiały wewnętrzne. Wykorzystanie tychże materiałów w trakcie szkolenia następuje wyłącznie na życzenie Klienta

HORYZONT Business Play.
Unikatowa gra strategiczna
dla kadry zarządzającej

Ludzie pamiętają 90% tego, co robią sami – dlatego skuteczność nauki poprzez naszą grę jest wysoka i daje doskonałe efekty.
HORYZONT Business Play - Unikatowa gra strategiczna dla kadry zarządzającej
Jedyna gra biznesowa na polskim rynku w pełni dostosowana do polskich realiów obejmująca kompleksowe zarządzanie kluczowymi procesami w organizacji z pełną symulacją finansową i z zachowaniem zasad gospodarki wolnorynkowej i zgodności z przepisami prawa polskiego.
Gra wyposażona jest w moduł finansowy zakładający pracę na pełnych sprawozdaniach finansowych oraz przeprowadzenie analizy wskaźników finansowych ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych.

Doskonała propozycja na integrację Zespołu w atmosferze zdrowej i merytorycznej rywalizacji.

Gwarantujemy pełną koncentrację na zajęciach przez cały czas trwania gry!

Połącz naukę z integracją!
Zbuduj w swoim Zespole poczucie współodpowiedzialności za wyniki.
Weź udział w symulacji wyników finansowych kształtowanych przez decyzje strategiczne i operacyjne uczestników szkolenia.
Reaguj na serię realnych zdarzeń, które zaburzają Twoją strategię: zwolnienia i urlopy pracowników, opóźnione płatności od klientów, nieudane negocjacje, opóźnienia w dostawach surowców, awaria maszyny, realizacja zlecenia niezgodnie z umową.
Podejmij wyzwanie!
Dowiedz się i doświadcz:
Ile trzeba sprzedać, aby inwestycja w nowy produkt była opłacalna?
Czy i kiedy przyjąć zamówienie od Klienta?
Kiedy skorzystać z podwykonawstwa?
Jak zaplanować przepływy gotówki?
W co i kiedy inwestować?
Jak sfinansować inwestycje?
Skąd wziąć gotówkę? Kiedy posiłkować się kredytem obrotowym?
Jak minimalizować zapasy?
Jak poprawić rentowność?
Jak wynegocjować dobrą cenę z podwykonawcą?
Przed szkoleniem
Istnieje możliwość dostosowania stopnia trudności gry do poziomu zaawansowania Uczestników, jak również dostosowania tematyki i scenariusza gry do specyfiki branżowej.
Warunkiem udziału w grze strategicznej HORYZONT - Business Play
jest posiadanie solidnej wiedzy finansowej dzięki np. ukończeniu min. 2 dniowego kursu z finansów dla niefinansistów.
Kursy z podstaw finansów są integralnymi programami FIG Polska oferowanymi w ramach programów zarządzania przedsiębiorstwem lub Akademii Zarządzania Strategicznego.
UWAGA! Bez podstawowego kursu z finansów Uczestnicy są pozbawieni narzędzi, dzięki którym gra strategiczna ma szczególny edukacyjny wymiar. Decyzje będą podejmowane w sposób nieprzemyślany, a o ich wynikach zadecyduje głównie czynnik losowy.

Dlatego gra Business Play Horyzont świetnie sprawdzi się jako:

Podsumowanie programów szkoleniowych dla kadry zarządzającej i sprawdzenia nabytej wiedzy i znajomości narzędzi zarządczych wiedzy praktyce. Gra jest doskonałą formą utrzymania zaangażowania Uczestników w trakcie całego cyklu oraz formą podsumowania, sprawdzianu nabytej wiedzy i znajomości narzędzi zarządczych w praktyce.
Kontynuacja 2-3 dniowego szkolenia zamkniętego z finansów dla nie finansistów, które dzięki angażującej formule, jaką jest gra strategiczna, sprzyja strukturyzowaniu wiedzy i jej skutecznemu wykorzystaniu.

Celem uczestnictwa w grze strategicznej

Jest doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym:

1. Przetestowanie mechanizmu

funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości i poszczególnych procesów oraz konsekwencji podejmowania decyzji;

2. Poznanie wpływu

decyzji strategicznych i operacyjnych na wyniki firmy w krótkim okresie (cykl) i długim okresie;

3. Wykorzystanie danych

zawartych w dokumentach finansowych do zarządzania firmą i podejmowania decyzji na przyszłość
Zasady gry
Rekomendowana grupa Uczestników Gry to max. 15 osób (5 zespołów po 3 osoby).
Czas trwania gry
Standardowa gra umożliwia rozegranie 12 rund odpowiadających 12 cyklom obrotowym przedsiębiorstwa. Zajmuje to około 2 dni.
Uczestnicy
Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły reprezentujące odrębne, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa. Wcielając się w role zarządów spółek, Uczestnicy będą mogli lepiej rozumieć punkt widzenia pracodawcy.
Cele gry
Celem Gry jest sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, tak aby osiągnąć na koniec gry jak najwyższą wartość Kapitałów Własnych (wartość kapitału własnego na początku gry, powiększoną o sumę wypracowanych zysków netto),  przy jednoczesnym zachowaniu w trakcie gry płynności finansowej.
Gra jest silnie wpisana w realia rynkowe
Gracze prowadzą przedsiębiorstwa produkcyjne produkujące trzy kluczowe produkty:
•       klasy A (Produkt A) – niska półka cenowa,
•       klasy B (Produkt B) – średnia półka cenowa,
•       klasy C (Produkt C) – wysoka półka cenowa
Gracze dysponują opisem rynku (można go dostosować do danej branży), jego struktury i chłonności na poszczególne typy wyrobów. Chłonność rynku będzie się zmieniać w trakcie gry.
Zakres Gry
W trakcie Gry Przedsiębiorstwa będą podejmować szereg decyzji zarządczych na podstawie danych finansowych dotyczących zarządzania cyklem produkcyjnym obejmującym m.in. przyjmowanie zamówień, zatrudniania pracowników, zakupu surowców, produkowania produktów/realizacji usług, zaciągania kredytów, realizacji inwestycji, finansowania zakupów w leasingu, realizacji działań promocyjnych itd.

Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji, Zespoły będą wykonywać dodatkowe analizy typu: próg rentowności, kontrybucja, ocena rentowności zleceń, wartość zamówień marginalnych. Dodatkowo będą oceniać opłacalność inwestycji i rekomendować sposób finansowania (kredyt, leasing).
Zasady gry
Czas trwania gry
Uczestnicy
Cele gry
Gra jest silnie wpisana w realia rynkowe
Zakres Gry
Rekomendowana grupa Uczestników Gry to max. 15 osób (5 zespołów po 3 osoby).
Standardowa gra umożliwia rozegranie 12 rund odpowiadających 12 cyklom obrotowym przedsiębiorstwa. Zajmuje to około 2 dni.
Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły reprezentujące odrębne, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa. Wcielając się w role zarządów spółek, Uczestnicy będą mogli lepiej rozumieć punkt widzenia pracodawcy.
Celem Gry jest sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, tak aby osiągnąć na koniec gry jak najwyższą wartość Kapitałów Własnych (wartość kapitału własnego na początku gry, powiększoną o sumę wypracowanych zysków netto), przy jednoczesnym zachowaniu w trakcie gry płynności finansowej.
Gracze prowadzą przedsiębiorstwa produkcyjne produkujące trzy kluczowe produkty:
• klasy A (Produkt A) – niska półka cenowa,
• klasy B (Produkt B) – średnia półka cenowa,
• klasy C (Produkt C) – wysoka półka cenowa
Gracze dysponują opisem rynku (można go dostosować do danej branży), jego struktury i chłonności na poszczególne typy wyrobów. Chłonność rynku będzie się zmieniać w trakcie gry.
W trakcie Gry Przedsiębiorstwa będą podejmować szereg decyzji zarządczych na podstawie danych finansowych dotyczących zarządzania cyklem produkcyjnym obejmującym m.in. przyjmowanie zamówień, zatrudniania pracowników, zakupu surowców, produkowania produktów/realizacji usług, zaciągania kredytów, realizacji inwestycji, finansowania zakupów w leasingu, realizacji działań promocyjnych itd.
Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji, Zespoły będą wykonywać dodatkowe analizy typu: próg rentowności, kontrybucja, ocena rentowności zleceń, wartość zamówień marginalnych. Dodatkowo będą oceniać opłacalność inwestycji i rekomendować sposób finansowania (kredyt, leasing).

Kurs Color Accounting (Wealthvox™)

WSTĘP DO ŚWIATA FINANSÓW
z wykorzystaniem unikalnej metodyki nauczania poprzez kolory- COLOR ACCOUNTING™
„Najcenniejszą rzeczą (czego się nauczyłem) była księgowość. Nie ma nic ważniejszego. Ludzie pytają mnie, co powinni studiować w szkole biznesu lub co powinni wiedzieć przed rozpoczęciem biznesu, a ja im mówię, że MUSISZ rozumieć rachunkowość. To język (biznesu)! To jak bycie w obcym kraju bez znajomości języka, jeśli prowadzisz biznes i nie rozumiesz rachunkowości".
Warren Buffett

Kurs Color Accounting (Wealthvox™)

Każdy dobry pomysł, bez przełożenia na liczby nie jest nic wart.
Jeśli chcesz rozmawiać o biznesie, a nie znasz języka liczb to nic ta rozmowa nie wniesie do Twojego życia.
Liczby są jednymi z najważniejszych kryteriów podejmowania decyzji, czy to życiowych czy też biznesowych.
Liczby pozwalają zwymiarować skalę zjawisk oraz ocenić finansowe aspekty podejmowanych decyzji.
Rachunkowość jest uniwersalnym językiem pozwalającym na finansową ocenę biznesu.
Łamiemy stereotyp, że rachunkowość jest domeną finansistów. Każdy z nas powinien być finansistą i świadomie podejmować decyzje biznesowe.
Prowadzący
Marek Panfil, Bartosz Cegłowski
Czas trwania
1,5 dnia

Cel kursu

Poznanie języka finansów (rachunkowości) od podstaw, dzięki unikalnej metodyce dydaktycznej z wykorzystanie kolorów
Zrozumienie funkcjonowania firmy przez pryzmat finansów
Opanowanie umiejętności określania finansowych konsekwencji realizowanych zadań operacyjnych czy zdarzeń gospodarczych
Odczytywanie sytuacji finansowej firmy na bazie głównych danych finansowych
Rozwój umiejętności wiązania ze sobą różnych informacji finansowych i wyciągania wniosków o stanie i opłacalności biznesu

Korzyści z uczestnictwa w kursie

Korzyści dla Uczestników:
Poznanie języka finansów od podstaw, dzięki unikalnej metodyce dydaktycznej z wykorzystanie kolorów
Zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pryzmat finansów
Opanowanie umiejętności określania finansowych konsekwencji realizowanych zadań operacyjnych czy zdarzeń gospodarczych
Odczytywanie sytuacji finansowej firmy na bazie głównych danych finansowych
Rozwój umiejętności wiązania ze sobą różnych informacji finansowych i wyciągania wniosków o stanie i opłacalności biznesu
Korzyści dla organizacji:
 Lepiej się komunikujemy i lepiej współpracujemy
Mamy większą świadomość podejmowanych decyzji
Lepiej poznajemy organizację i nie boimy się operować językiem liczb
Wpływamy na nasze wyniki, a nie wyłącznie je monitorujemy
Możemy skoncentrować działania i ograniczone zasoby na priorytetach
Nie marnotrawimy zasobów i energii organizacji na robienie wszystkiego na raz i zarazem niczego
Wyciągamy wnioski z popełnionych błędów, błędnych decyzji

Kurs Color Accounting (Wealthvox™)

Wealthvox™ posiada własność intelektualną do treści tego podręcznika i zawartości szkolenia/ warsztatów Color Accounting.
Zapisz się na kurs
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram