Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Strategia przedsiębiorstwa. Budowa i wdrożenie


Strategia przedsiębiorstwa. Budowa i wdrożenie


Rozwiń interesujący Cię obszar strategiczny

Audyt strategiczny
Audyt strategiczny pierwszym etapem oceny organizacji przed  rozpoczęciem projektu budowy strategii. Konsultanci zapoznają się z organizacją, jej specyfiką, poznają zakres działalności obecny i planowany: rynki, klientów, produkty, kluczowe procesy, organizację wewnętrzną a także ludzi w organizacji. Przeprowadzenie audytu pozwala na lepsze zaprojektowanie działań zmierzających do wypracowania strategii i jej późniejszego wdrożenia.
Skwantyfikowana analiza i diagnoza strategiczna
Metodyka budowy strategii FIG Polska kładzie nacisk na element wymierności począwszy od etapu analizy strategicznej (opomiarowany i prognostyczny SWOT), poprzez diagnozę strategiczną (opartą na koncepcji Key Leverage Point (KLP) / Business Implications (BI)), następnie poprzez skonkretyzowane cele strategiczne (SMART) i miary ich realizacji (KPI) aż do konkretnych działań zapewniających realizację celów.
Pomagamy przedsiębiorstwom przeprowadzić analizę i diagnozę, wskazujemy źródła pozyskiwania informacji, projektujemy modele analiz strategicznych i udzielamy konsultacji co do właściwego zidentyfikowania i oceny czynników analizy.
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Nawet najlepsza strategia nie będzie zrealizowana, jeśli nie zostanie właściwie opisana i opomiarowana. Właściwie sformułowana strategia zawiera:
Strategia rynkowo-produktowa
Czy nasza oferta jest konkurencyjna? Czy trafia w potrzeby Klientów i czy Klienci dostrzegają jej wartość i chcą za nią zapłacić? To kluczowe pytania, na które każde przedsiębiorstwo chce znać odpowiedź. Podstawą każdej strategii przedsiębiorstwa jest zdefiniowanie strategii rynkowo – produktowej. Powinna ona odpowiadać na pytania: na jakich rynkach będziemy działać, jakie produkty zaoferujemy (portfolio produktów), jakim grupom klientów (segmentacja klientów i propozycja wartości) a także jak je będziemy dostarczać (model dystrybucji) i w jaki sposób docierać z komunikacją o ofercie do klientów.
Modele biznesowe
Model biznesowy jest sposobem działania przedsiębiorstwa, który zapewnia mu spodziewane zyski. Określenie modelu działania sprowadza się do opisania roli organizacji w łańcuchu wartości, w którym działa. Model i metoda działania przyjęta przez firmę powinna wykorzystywać i powiększać zasoby w taki sposób, aby oferować klientom większą wartość od konkurencji, osiągając wyższe zyski i trwale utrzymywać przewagę konkurencyjną.
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jest dla organizacji niczym ubranie dla sportowca. Dopasowanie struktury organizacyjnej tak aby zapewnić efektywność realizowanych procesów jest ważne z punktu widzenia realizowanej strategii. Jasne zakresy odpowiedzialności, nie nakładający się, odpowiedni poziom uprawnień i podległości zapewnia sprawny przepływ informacji i efektywne działanie. Projektujemy struktury organizacyjne wraz z optymalnymi zespołami (liczba osób w zespole) pod realizowaną strategię.
Symulacyjne biznes plany strategiczne
Biznesplan jest długoterminowym planem rzeczowo-finansowym weryfikującym jakość i realność wdrożenia strategii. Zawiera cele finansowe oraz zasoby pozwalające na ich osiągnięcie. Biznesplan zawiera plany: sprzedaży, badawczo-rozwojowy (B+R), produkcji, zakupów, inwestycji a także projekcje głównych dokumentów finansowych: cash flow, rachunek zysków i strat oraz prognostyczne bilanse wraz ze wskaźnikami finansowymi. Przygotowanie modelu symulacji biznesplanu umożliwia weryfikację różnych scenariuszy przyszłości i wybór optymalnego wariantu. Udostępniamy naszym Klientom model biznesplanu, który pomagamy dostosować do specyfiki firmy i obranej strategii.
Program komunikacji strategii
Czym jest dobra strategia organizacji, jeśli pracownicy jej nie znają i co ważniejsze nie rozumieją. Dlatego za każdym razem kiedy budujemy lub aktualizujemy strategię powinniśmy od razu planować jak, kiedy i w jakiej formie będziemy ją komunikować, budując zaangażowanie całej załogi. Program i plan komunikacji strategii określa dokładnie komu, kto, co, w jakiej formie, z użyciem jakich narzędzi będzie komunikowane, aby zwiększyć szanse firmy na realizację przyjętej strategii.
Systemy motywacyjne powiązane ze strategią
System motywacyjny powiązany ze strategią ma za zadanie zwiększyć efektywność realizacji celów strategicznych. Premiuje pracowników za dodatkowy wysiłek związany z realizacją strategii oraz pozwala związać pracowników z firmą na dłużej, dzięki stosowaniu właściwych motywatorów.

Audytujemy, weryfikujemy i opracowujemy dla Państwa systemy motywacji pracowników powiązane ze strategią, a także wspieramy przy budowaniu regulaminów premiowych, korzystając m.in. z metodyk BSC (Balanced Scorecard), KPI (Key Performance Indicators), MBO (Management By Objectives) oraz VBM (Value Based Management).
Wdrożenie strategii w oparciu o karty KPI
Metodyka Balanced Scorecard pozwala przełożyć strategię przedsiębiorstwa na działania operacyjne i skoncentrować jego wysiłki na wybranych priorytetach. Ogromne korzyści z wykorzystania tego systemu sprawiają, iż Balanced Scorecard jest  standardem we wdrażaniu strategii w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Wg najnowszego badania przeprowadzonego przez FIG Polska w grudniu 2022, aż 44% firm, które wzięły udział w badaniu wykorzystuje narzędzie zarządcze - Balanced Scorecard (BSC). W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2006 roku, w którym to BSC było stosunkowo nowym i mało popularnym narzędziem zarządczym, odnotowano wzrost liczby firm, które wykorzystywały BSC w zarządzaniu o 27% (w 2006 tylko 17% badanych firm pracowało w oparciu o BSC).

Dowiedz się więcej na temat wykorzystania tego narzędzia w Polsce
Nadzór nad wdrożeniem strategii – przeglądy strategiczne
Samo opracowanie strategii nie wystarczy, a wdrożenie strategii jest procesem ciągłym, który wymaga regularnego monitoringu. Cele są niezmienne, ale działania które prowadzą do realizacji celów mogą się dynamicznie zmieniać. Pomagamy firmom przygotować i przeprowadzić kwartalne i roczne przeglądy strategiczne, które pozwalają na obiektywną ocenę postępów w realizacji strategii, ale również na wyciąganie wniosków i podejmowanie działań korekcyjnych. Przeglądy strategiczne sprawiają, że strategia jest w centrum zainteresowania kadry managerskiej i całej organizacji.

Zaprojektuj swoją firmę taką, jaka ma być za 5 lat.

Skorzystaj ze wsparcia doradczego i praktycznych umiejętności naszych konsultantów
Porozmawiaj z doradcą

Przykłady zrealizowanych przez FIG Polska projektów

Budowa i wdrożenie strategii marketingowej dla jednego z 4* Hoteli w Polsce
Zakres zrealizowanych prac:
Audyt strategiczny Spółki
Audyt organizacji sprzedaży i marketingu Spółki
Opracowanie trzyletniej strategii marketingowej
Wsparcie przy organizacji prac działu sprzedaży Spółki
Audyt organizacji sprzedaży i marketingu Spółki
Przygotowanie zespołu menedżerskiego Spółki do wdrożenia strategii marketingowej
Przeszkolenie kadry menedżerskiej i ekipy handlowej
Opracowanie projektu struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu dla przedsiębiorstwa działającego na rynku medycznym
Zakres zrealizowanych prac:
Identyfikacja celów krótko i średnioterminowych firmy
Analiza i diagnoza organizacji handlowej Spółki
Analiza i ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej
Projekt docelowej struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu
Rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia nowej struktury
Opracowanie projektu struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu dla czołowego producenta nawozów w Polsce
Zakres zrealizowanych prac:
Audyt strategiczny Spółki
Audyt organizacji sprzedaży i marketingu Spółki
Analiza i ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej
Projekt docelowej struktury organizacyjnej obszaru sprzedaży i marketingu
Rekomendacja dotycząca sposobu wdrożenia nowej struktury
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram