Czy wszystkie mierniki ze Strategicznej Karty Wyników Spółki powinny znaleźć się w Kartach Wyników menedżerów działów?

Nasza firma wdrożyła Strategiczną Kartę Wyników (SKW) na poziomie Spółki oraz na poziomie 13 działów. Czy wszystkie mierniki ze Strategicznej Karty Wyników Spółki powinny znaleźć się w Kartach Wyników menedżerów działów?

Proces kaskadowania Strategicznej Karty Wyników Spółki (poziom 1)  polega na budowie Kart Wyników niższego szczebla poprzez dekompozycję SKW Spółki na wybrane obszary odpowiedzialności np. działy (poziom 1-1).

Dekompozycja SKW Spółki obejmuje cele, KPI i strategiczne inicjatywy które będą realizowane na niższym poziomie odpowiedzialności.

Aby uprościć ten proces, w pierwszym etapie zalecane jest zbudowanie na podstawie SKW Spółki „macierzy wpływu na cele spółki”, w której są oznaczone cele i KPI, na które poszczególne działy mają bezpośredni wpływ na realizację.

Proces kaskadowania może mieć charakter prosty, tzn. kaskadowanie celów i mierników odbywa się w procesie przeniesienia celów i mierników z SKW Spółki na poziom działu, odpowiedzialnego za jego realizację. Jeśli kilka działów jest odpowiedzialnych za realizację jednego celu/ miernika, należy wówczas zdekomponować cele i mierniki na dwa lub kilka działów.

W przypadku celów lub mierników, na które wszystkie działy mają wpływ, np. satysfakcja klientów, wynik finansowy netto, należy monitorować te cele i ich mierniki na poziomie spółki, gdyż nie można ich przypisać tylko do jednego działu.

W konsekwencji, zaleca się monitorowanie celów i mierników wspólnych na poziomie SKW Spółki, w przypadku gdy trudno znaleźć klucz dekompozycji celów i mierników na poziom działów.