Finanse

Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

Sprawdź swoją wiedzę z finansów – podstawowe pojęcia i zasady (bilans, CF, RZIS) – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim, umożliwiającej swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych.
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
 • Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu nowoczesnego zarządzania finansami.
 • Poznanie głównych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy.
 • Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
 • Opanowanie języka, który pozwoli na sprawne porozumiewanie się z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
 • Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami dla niefinansistów.
 • Program prezentuje kompendium wiedzy z zakresu zarzadzania finansami i jest dedykowany dla kadry menedżerskiej i niefinansistów.
 • Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej i osób dorosłych.
 • Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
 • Zajęcia mają interaktywny, warsztatowy charakter (liczne ćwiczenia, interpretacje prawdziwych dokumentów finansowych i wskaźników analitycznych), mocno odbiegający od akademickich metod dydaktycznych.
 • Logiczna i uporządkowana struktura zajęć. Program realizowany od podstaw.
 • To najlepszy sposób, by przełamać swoje „obawy” przed finansami i zyskać komfort bycia partnerem w dyskusjach o finansach.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy,dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów:sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych, HR, komunikacji, działów prawnych; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów.

Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.
Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim;
 2. Rozumiał funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych;
 3. Znał dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.
 4. Potrafił przeprowadzić analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe
 5. Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy;
 6. Mógł swobodnie komunikować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  1. Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  2. Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – Ćwiczenia
  3. Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
 3. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
 4. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż. – Ćwiczenie
 5. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
 6. Jak analizować marżę na różnych poziomach? – Ćwiczenie
 7. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem? – Ćwiczenie
 8. Czym się różni EBITDA od EBIT? – Ćwiczenie
 9. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
 10. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
 11. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
 12. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1

 1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy? – Ćwiczenie
 3. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego. – Ćwiczenie
 4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – Ćwiczenie
 5. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)? – Ćwiczenie
 6. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie? – Ćwiczenie
 7. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  2. Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  3. Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  4. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  5. Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  6. Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  7. Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)

 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 3 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania?
   Złote zasady równowagi bilansowej.
 3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP)
  1. Koszty stałe a koszty zmienne.
  2. Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik? – Ćwiczenia
 4. Case Study podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium (czas trwania: 2,5h).
 5. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 16.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 09.03.2022 3 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 4350 zł (rabat: 10% do 2022-02-09)
 2. 26.04.2022 3 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 4350 zł

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83