Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Efektywność

Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie przez cele i poprawić wyniki firmy? Metodyka i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anna Młynarska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
1643
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy na temat zalet i ograniczeń zarządzania przez cele (MBO).
Poznanie procesu budowy i wdrożenia MBO w organizacji.
Rozwój umiejętności monitorowania i oceny realizacji celów i mierników.
Poznanie technik skutecznego powiązania premii z celami i miernikami.
Poznanie sposobów motywowania zespołów i pracowników do realizacji celów.
Wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w ramach MBO.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska dla firm planujących wdrożenie lub rewitalizację MBO.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z bogatej praktyki wdrożeniowej w zakresie zarządzania przez cele oraz rozwiązań premiowych.
 • Prezentujemy sprawdzone praktyczne rozwiązania oraz modele narzędzi, które Uczestnicy mogą wykorzystać we wdrożeniu MBO
  we własnej organizacji.
 • Naszą metodykę wyróżnia „twarde podejście do rozwiązań premiowych”– wiążemy wypłaty premii za zrealizowane cele z wynikami finansowymi, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe firm.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele i zarządy z dużych i średnich firm, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy wszystkich obszarów funkcyjnych (np. sprzedaży, produkcji, logistyki, finansów, HR); kadra odpowiedzialna za rozwój oraz systemy premiowe: dyrektorzy HR, personalni, ds. wynagrodzeń, Project Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie Balanced Scorecard, OKR i/lub MBO.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do opracowania i wdrożenia zarządzania przez cele (MBO) lub doskonalenia MBO już działającego.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił wskazać zalety i ograniczenia zarządzania przez cele (MBO).
 2. Znał poszczególne etapy procesu budowy i wdrożenia MBO w organizacji.
 3. Potrafił wyznaczać cele i mierniki oraz kaskadować je na różne szczeble w organizacji (poziom menedżerski i pracowniczy).
 4. Potrafił monitorować i oceniać realizację celów i mierników.
 5. Potrafił powiązać system premiowy z celami i miernikami, w taki sposób aby był on skuteczny.
 6. Potrafił skutecznie motywować swój zespół do realizacji celów wykorzystując poznane techniki i narzędzia MBO.
 7. Wiedział jak wyznaczać kierunek własnego rozwoju umiejętności w zakresie MBO i wpływania na rozwój organizacji.
10.09.2024
Dzień 1
10.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. MBO jako narzędzie realizacji celów przedsiębiorstwa, w tym poprawy efektywności oraz doskonalenia procesów i kompetencji.
  2.1. Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje MBO? Jaką nową jakość wnosi do zarządzania ludźmi i organizacją?
  3.2. Doświadczenia firm wykorzystujących MBO.
 3. Etapy budowy i wdrożenia MBO w organizacji – metodyka „krok po kroku”.
 4. Jak właściwie formułować cele i mierniki ich realizacji zgodnie ze SMART?
  4.1. Czym jest cel i czym różni się od działania? Rodzaje celów. – Ćwiczenie
  4.2. Jak postawić cel, aby był aspiracyjny, a jego realizacja stanowiła wyzwanie?
  4.3. Jak zmierzyć realizację celów? Główne rodzaje mierników realizacji celów.
  4.4.  Zasady doboru mierników do celów. – Ćwiczenie
 5. Jakie mamy cele na poziomie organizacji? Co powinno być podstawą do wyznaczania celów i mierników na niższych poziomach organizacji? – Ćwiczenie
 6. Jak kaskadować cele organizacji na niższe poziomy? Kaskadowanie celów i mierników ich realizacji na poziom menedżerski.
  6.1. Cele a struktura organizacyjna. Rola ośrodków biznesowych i ośrodków wspierających.
  6.2. Kto ma wpływ na realizację celów? Jak ustalić wpływ poszczególnych menedżerów na cele organizacji?
  6.3. Szczególna rola działów wspierających w budowaniu satysfakcji klienta wewnętrznego.
  6.4. Wybór celów i mierników dla działów biznesowych i działów wspierających. Budowa kart celów na poziomie szefów działów. – Ćwiczenie
  6.5. Wartości wyjściowe i docelowe mierników. Jak ustalić źródła danych?
  6.6. Jak właściwie opisać mierniki realizacji celów? Budowa kart mierników. – Przykład
 7. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
11.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Jak sprawić, aby pracownicy wspierali realizację celów swoich przełożonych?
  1.1. Kaskadowanie celów z poziomu menedżerów na poziom pracowników z zachowaniem zasady pełnego wpływu osób realizujących cele.
  1.2. Wyznaczanie celów i mierników na stanowiskach o powtarzalnych, rutynowych zadaniach.
  1.3. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności pracownika za wyniki własnej pracy? „Produkty” stanowisk pracy i cele związane z ich doskonaleniem. – Ćwiczenie
  1.4. Jak mierzyć realizację celów zadaniowych, aby właściwie je rozliczyć?
  1.5. Identyfikacja indywidualnych celów i mierników dla pracowników z uwzględnieniem kompetencji pracownika, jego rozwoju i postawy. – Ćwiczenie
 2. Powiązanie premii z MBO. Jak utrzymać motywującą rolę premii i uzyskać wzrost wyników?
  2.1. Dlaczego cele MBO nie są tożsame z celami premiowymi? Karta celów a karta premii.
  2.2. Za co powinna być wypłacana premia w ramach MBO?
  2.3. Od czego zależy skuteczność systemu premiowego?
  2.4. Zasady planowania, rozliczania i zarządzania funduszami premiowymi.
  2.5. Analiza i kalkulacja przykładowych algorytmów wyliczania premii MBO. – Ćwiczenie
 3. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa.
  3.1. Częstotliwość planowania, a monitoring postępów w realizacji celów.
  3.2. Cele i przebieg rozmowy oceniającej – przykładowa agenda.
  3.3. Jak unikać błędów na spotkaniach oceniających?
 4. Co zawiera dokumentacja MBO? Spis dokumentów i narzędzi.
 5. Jakie są warunki skutecznego wdrożenia MBO? – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu MBO
 6. Jakie korzyści osiągają organizacje, a jakie pracownicy z wdrożenia zarządzania przez cele? – Burza mózgów
 7. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

Beata Pruszczyńska

Menedżer projektu w dziale doradztwa biznesowego we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki BSC) oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM) a także analizami finansowymi, strategicznymi i konstrukcją systemów motywacyjnych (premiowych).

Menedżer projektów budowy i wdrożenia systemu BSC w Grupie AGIS (AGIS Polska, AGIS Greece, AGIS Hungary), RAIFFEISEN LEASING POLSKA oraz INTER POLSKA. Menedżer projektów budowy strategii spółki oraz wypracowania planu strategicznego w spółkach: GK WĘGLOKOKS, MET-EUROSYSTEM, ZM TARNÓW, PIT Radwar, ORTIS, Miejskie Zakłady Autobusowe.

Menedżer merytoryczny projektów wdrożeń systemów MBO, m.in. w takich firmach jak: CIECH, EXATEL, PHR a także projektu opracowania struktury organizacyjnej obszaru handlu i marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za realizację analiz strategicznych, w tym finansowych projektów budowy i wdrażania strategii i systemu Balanced Scorecard, m.in. w DHL EXPRESS, EGIS POLSKA, LUMEL, ROCKWOOL POLSKA, ORTIS, PAFANA, oraz systemu Value Based Management w grupie CIECH i ENERGETYCE CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY. Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za analizy finansowe i strategiczne w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia strategii rozwoju m.in. w takich firmach jak: PSI, BS SYSTEM, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI (Grupa KGHM), PSE CENTRUM, POL-OIL CO, ELEKTROTIM SA, OSADKOWSKI SA, ZPUE SA, MEDISEPT, CIECH SA.

Członek zespołów doradczych w projektach związanych z opracowaniem struktury organizacyjnej obszaru marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach a także oceną efektywności organizacji handlowej w RSM Rolmlecz. Współautor koncepcji reorganizacji obszaru handlu aktywnego w WOLTERS KLUWER POLSKA.

Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca, m.in. w takich firmach jak: PTK Centertel, Grupa ZPUE.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu Value Based Management, Balanced Scorecard i Management by Objectives.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi m.in. warsztaty doradcze w zakresie budowy strategii oraz seminaria otwarte „Zarządzanie przez cele – MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia.”

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
10.09.2024
(2 dni)
Cena netto:
4250 zł
Promocja:
10% rabatu do 10.07.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram