Strategia

Certified OKR Professional

I edycja certyfikowanego programu z zakresu zarządzania celami rozwojowymi we współpracy z The KPI Institute Australia!
*Zajęcia prowadzone w całości w jęz. angielskim.

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Usprawnienie procesów podejmowania decyzji dzięki lepszej komunikacji i umiejętnościom przekazywania na bieżąco informacji zwrotnej;
 • Dostęp do innowacyjnej wiedzy i doświadczeń w trakcie 3-stopniowego procesu edukacyjnego;
 • Zdobycie wyjątkowego uznania w świecie biznesu dzięki ukończeniu prestiżowego kursu Certyfikowanego Profesjonalisty OKR;
 • Poszerzenie sieci kontaktów biznesowych dzięki członkostwu w międzynarodowej społeczności Certyfikowanych Profesjonalistów OKR;
 • Pozyskanie przez organizację “orędowników” wdrożeń systemu OKR

Kluczowe cele programu

 • Nabycie umiejętności rozróżniania, czym jest cel, kluczowy rezultat, a czym inicjatywa;
 • Zdobycie wiedzy na temat różnych typów OKR;
 • Zrozumienie korzyści z ustalania trudno osiągalnych celów;
 • Poznanie zasad stosowania OKR w różnych sytuacjach;
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania OKR w organizacji;
 • Opanowanie procesów prowadzenia przeglądów okresowych oraz wnioskowania.

Uczestnik otrzyma

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie (w formie papierowej) po wzięciu udziału w 3-dniowym kursie;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (w formie elektronicznej) po wykonaniu zadań przewidzianych na etapie przygotowania kursu i zdaniu Egzaminu Certyfikacyjnego;
 • Dyplom Certyfikowanego Profesjonalisty OKR (w formie papierowej) po ukończeniu z powodzeniem wszystkich 3 etapów procesu nauki.

Day 1: Understanding OKRs

 1. Introduction
  • Company / trainer presentation
  • Expectations
  • Learning objectives
  • Rules
 2. Understanding OKRs
  • What are OKRs?
  • Stretched goals
  • Measurable Key Results
  • Action oriented initiative
 3. OKRs and other PMS
  • OKRs vs KPIS
  • OKRs and KPIs integration
  • OKRs vs MBO
 4. Performance management system based on OKRs
  • Challenges in working with OKRs
  • OKRs lifecycle
  • The value added by OKRs
  • Governance

Day 2: Setting OKRs

 1. OKRs typology
  • Strategic vs tactical OKRs
  • Aspirational vs committed OKRs
 2. Setting OKRs
  • OKRs setting process
  • Common mistakes in setting OKRs
  • OKRs setting in practice
 3. Using OKRs in different environments
  • OKRs in general organizations
  • OKRs in innovative/ project based organizations
  • OKRs in governmental entities
 4. Aligning OKRs
  • OKRs alignment approaches
  • OKRs alignment in different types of organizations
  • OKRs alignment in practice

Day 3: Reporting OKRs

 1. OKRs review
  • OKRs review process
  • Types of OKRs review
  • OKRs review in practice
 2. Learning from OKRs
  • Decision making process based on OKRs
  • Initiative management
  • OKRs refinement
 3. Changing the organizational culture
  • Change management
  • Employee engagement
  • Gamification
 4. Review
  • Course review
  • Q&A
  • Certification exam

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i jest możliwa do 31 stycznia. W przypadku rezygnacji pomiędzy 31.01 a 10.02, opłata wyniesie 1400 pln.
  Osoby, które zrezygnują po 10.02 zostaną obciążone pełną opłatą za uczestnictwo.
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 9. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 10. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 12. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 15. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 16. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 18. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 19. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 20. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.