Efektywność

Inteligentna restrukturyzacja

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Rozpoznawanie negatywnych sygnałów płynących z otoczenia zewnętrznego.
 • Poznanie technik diagnozy i oceny negatywnych sygnałów występujących w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie metodyki i narzędzi opracowania oraz wdrożenia udanej restrukturyzacji.
 • Zrozumienie istotności przygotowania kadry zarządzającej do wdrożenia restrukturyzacji.
 • Poznanie technik przełamywania barier związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska – lidera na podstawie praktyki doradczej i biznesowej.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i metod ułatwiających przeprowadzenie restrukturyzacji.
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, controllingu, sprzedaży i marketingu, operacyjni, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy ds. rozwoju, zarządzania efektywnością, dyrektorzy ds. HR i restrukturyzacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia restrukturyzacji w firmach, w których pracują na co dzień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tzn. będzie umiał:

 1. Rozpoznawać negatywne sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego.
 2. Opracować analizę i diagnozę jako podstawę identyfikacji działań restrukturyzacyjnych.
 3. Opracować program restrukturyzacji.
 4. Wdrożyć i monitorować program restrukturyzacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie restrukturyzacji.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Sygnały kryzysu, metody prowadzenia analiz

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są rodzaje i formy, motywy i cele restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
  1. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością, a kiedy z bankructwem?
  2. Postępowania restrukturyzacyjne –czyli cztery drogi do zawarcia układu –zmiany w prawie od 01.01.2016 r.- Ćwiczenie
 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  1. Jakie są źródła sytuacji kryzysowych?
  2. Jakie parametry finansowe wskazują na poziom głębokości kryzysu i konieczność podjęcia działań naprawczych? – Ćwiczenie
  3. Wybrane narzędzia do wykorzystania we wczesnej fazie kryzysu.
  4. Analiza kapitału obrotowego, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, kosztów stałych i zmiennych, progu rentowności, wskaźników rentowności. – Ćwiczenia
  5. Przewidywanie upadku firmy przy wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych –model Altmana. – Przykład
 4. Ocena standingu przedsiębiorstwa na tle branży – jak wykorzystać benchmarking w procesach diagnostycznych?
  1. Benchmarking kosztów i wskaźników finansowych jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle branży. – Ćwiczenie
  2. Benchmarking procesów jako adaptacja najlepszych rozwiązań celem poprawy efektywności działania i wyników finansowych. – Ćwiczenie
 5. Przygotowanie do zarządzania HR przedsiębiorstwem w kryzysie.
  1. Jakie są niezbędne kompetencje menedżerskie w procesie zmian restrukturyzacyjnych?
  2. Zarządzanie relacjami z różnymi „grupami interesów”.
 6. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Proces transformacji przedsiębiorstwa: od diagnozy, przez plan restrukturyzacji do sukcesu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Program wyjścia z kryzysu -metodyka opracowania programu restrukturyzacji.
  1. Czym jest i z czego składa się program restrukturyzacji? – Ćwiczenie
  2. Identyfikacja działań naprawczych – kryteria wyboru i priorytetyzacja.
  3. Strumienie działań w kolejnych fazach procesu restrukturyzacji. – Przykład i ćwiczenie
 3. Wybór optymalnego scenariusza działań restrukturyzacyjnych.
  1. Dostosowanie modelu biznesu pod kątem odzyskania oczekiwanej płynności i rentowności.
  2. Konstrukcja programu działań restrukturyzacyjnych. – Przykład
 4. Restrukturyzacja finansowa.
  1. Motywy i typy restrukturyzacji finansowej.
  2. Analiza i wybór źródeł finansowania programu wyjścia z kryzysu. – Ćwiczenie
  3. Procedura restrukturyzacji finansowej – czyli jak zmniejszyć nadmierne zadłużenie?
 5. Wdrożenie i monitoring projektu restrukturyzacji.
  1. Korzyści z materializacji programu działań naprawczych dla dostawców kapitału.
  2. Warunki skutecznego wdrożenia projektu działań naprawczych. – „Burza mózgów”
  3. Monitoring wdrożenia projektu działań naprawczych. – Ćwiczenie
  4. Momenty krytyczne wdrożenia programu działań naprawczych – jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?
  5. Typowe bariery udanej restrukturyzacji – czyli jak przełamywać opory pracowników wobec zmian?
  6. Pomiar efektów udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.