Efektywność

Inteligentna restrukturyzacja

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Rozpoznawanie negatywnych sygnałów płynących z otoczenia zewnętrznego.
 • Poznanie technik diagnozy i oceny negatywnych sygnałów występujących w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie metodyki i narzędzi opracowania oraz wdrożenia udanej restrukturyzacji.
 • Zrozumienie istotności przygotowania kadry zarządzającej do wdrożenia restrukturyzacji.
 • Poznanie technik przełamywania barier związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska – lidera na podstawie praktyki doradczej i biznesowej.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i metod ułatwiających przeprowadzenie restrukturyzacji.
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, controllingu, sprzedaży i marketingu, operacyjni, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy ds. rozwoju, zarządzania efektywnością, dyrektorzy ds. HR i restrukturyzacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia restrukturyzacji w firmach, w których pracują na co dzień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tzn. będzie umiał:

 1. Rozpoznawać negatywne sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego.
 2. Opracować analizę i diagnozę jako podstawę identyfikacji działań restrukturyzacyjnych.
 3. Opracować program restrukturyzacji.
 4. Wdrożyć i monitorować program restrukturyzacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie restrukturyzacji.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Sygnały kryzysu, metody prowadzenia analiz

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są rodzaje i formy, motywy i cele restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
  1. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością, a kiedy z bankructwem?
  2. Postępowania restrukturyzacyjne –czyli cztery drogi do zawarcia układu –zmiany w prawie od 01.01.2016 r.- Ćwiczenie
 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  1. Jakie są źródła sytuacji kryzysowych?
  2. Jakie parametry finansowe wskazują na poziom głębokości kryzysu i konieczność podjęcia działań naprawczych? – Ćwiczenie
  3. Wybrane narzędzia do wykorzystania we wczesnej fazie kryzysu.
  4. Analiza kapitału obrotowego, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, kosztów stałych i zmiennych, progu rentowności, wskaźników rentowności. – Ćwiczenia
  5. Przewidywanie upadku firmy przy wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych –model Altmana. – Przykład
 4. Ocena standingu przedsiębiorstwa na tle branży – jak wykorzystać benchmarking w procesach diagnostycznych?
  1. Benchmarking kosztów i wskaźników finansowych jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle branży. – Ćwiczenie
  2. Benchmarking procesów jako adaptacja najlepszych rozwiązań celem poprawy efektywności działania i wyników finansowych. – Ćwiczenie
 5. Przygotowanie do zarządzania HR przedsiębiorstwem w kryzysie.
  1. Jakie są niezbędne kompetencje menedżerskie w procesie zmian restrukturyzacyjnych?
  2. Zarządzanie relacjami z różnymi „grupami interesów”.
 6. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Proces transformacji przedsiębiorstwa: od diagnozy, przez plan restrukturyzacji do sukcesu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Program wyjścia z kryzysu -metodyka opracowania programu restrukturyzacji.
  1. Czym jest i z czego składa się program restrukturyzacji? – Ćwiczenie
  2. Identyfikacja działań naprawczych – kryteria wyboru i priorytetyzacja.
  3. Strumienie działań w kolejnych fazach procesu restrukturyzacji. – Przykład i ćwiczenie
 3. Wybór optymalnego scenariusza działań restrukturyzacyjnych.
  1. Dostosowanie modelu biznesu pod kątem odzyskania oczekiwanej płynności i rentowności.
  2. Konstrukcja programu działań restrukturyzacyjnych. – Przykład
 4. Restrukturyzacja finansowa.
  1. Motywy i typy restrukturyzacji finansowej.
  2. Analiza i wybór źródeł finansowania programu wyjścia z kryzysu. – Ćwiczenie
  3. Procedura restrukturyzacji finansowej – czyli jak zmniejszyć nadmierne zadłużenie?
 5. Wdrożenie i monitoring projektu restrukturyzacji.
  1. Korzyści z materializacji programu działań naprawczych dla dostawców kapitału.
  2. Warunki skutecznego wdrożenia projektu działań naprawczych. – „Burza mózgów”
  3. Monitoring wdrożenia projektu działań naprawczych. – Ćwiczenie
  4. Momenty krytyczne wdrożenia programu działań naprawczych – jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?
  5. Typowe bariery udanej restrukturyzacji – czyli jak przełamywać opory pracowników wobec zmian?
  6. Pomiar efektów udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.