Efektywność

Skuteczne zarządzanie projektem. Best practice na bazie najpopularniejszych metodyk

Kluczowe korzyści

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania projektem dla budowy sukcesu firmy.
 • Opanowanie zasad skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu.
 • Poznanie narzędzi i dokumentów wspomagających zarządzanie projektem.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Niezbędne kompendium interdyscyplinarnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dla kadry dyrektorskiej i menedżerskiej zaangażowanej w realizację projektów.
 • Selektywny dobór narzędzi – autorska metodyka hybrydowa AgileM® – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi.
 • Prezentacja gotowych rozwiązań i narzędzi do bezpośredniego wykorzystania w firmie.
 • Angażująca, praktyczna formuła zdobywania wiedzy – zajęcia bazujące na symulacji projektu w zespołach projektowych.
 • Prowadzący z wybitnym praktycznym doświadczeniem.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. strategii, kadra dyrektorska zaangażowana w realizację interdyscyplinarnych projektów strategicznych, kadra dyrektorska działów o charakterze projektowym: IT, inwestycji, marketingu, R&D, HR działów realizacji zleceń lub kontraktów oraz działów technicznych, w tym działów konstrukcyjnych, produkcji, logistyki.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia Skuteczne Zarządzanie Projektami jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Kierownika Projektu oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności dla osób, które pełniły już rolę Kierownika Projektu przez omówienie najnowszych narzędzi zarządzania projektami.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Skutecznie stosował techniki i narzędzia zarządzania projektami.
 2. Potrafił inicjować projekt poprzez definiowanie założeń do projektu.
 3. Tworzył realizowalny harmonogram i budżet projektu, którym będzie umiał zarządzać, czyli kontrolować postęp prac i wprowadzać zmiany do projektu.
 4. Potrafił zarządzać ryzykiem podczas przygotowania projektu i jego realizacji.
 5. Potrafił zamykać projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania projektem.

Eksperci prowadzący

Mariusz Kardaś

Trener i konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska ds. zarządzania projektami z ponad 20 letnim doświadczeniem. Autor programów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM) oraz narzędziami tradycyjnymi. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz buduje i zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów. Realizując szkolenia zamknięte pracuje z zespołami pracowników na realnych firmowych projektach.

Współpracował z ponad 120-ma przedsiębiorstwami w Polsce. Prowadził warsztaty doradcze oraz seminaria z zakresu zarządzania projektami dla firm reprezentujących wiele branż (paliwowa, energetyczna, telekomunikacyjna, farmaceutyczna, spożywcza, produkcyjna, logistyczna, budowlana, stoczniowa, bankowa, ubezpieczeniowa), m.in.: Atlas, Cadbury, Can-Pack Food And Industrial Packaging, EBS INK-JET Systems Poland, Energa, Erbud, Glaxo SmithKline, Grupa Roche, Intel Technology Poland, Invest Bank, Kross, Lotos Oil, Mercedes-Benz Bank, Mondi Świecie, Nordea Bank, Paged SA, PEC Katowice, Pfleiderer, PKN Orlen, Polfa Warszawa, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa – Era, Remontowa Shipbuilding, Scandinavian Tobacco, Skanska, Smart Automation, Węglokoks oraz wielu innych. Ma także doświadczenie prowadzenia warsztatów szkoleniowych w Szwajcarii (centrala Grupy Roche, Bazylea), Rosji, Rumunii, Niemczech.

Z jego doświadczeń skorzystało ponad 500 managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Wcześniej pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (Unilever) oraz zarządzał polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Od 2003 roku jest Kierownikiem Merytorycznym i wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).

Zakończył podyplomowe studia menedżerskie w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu. Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow). Członek PMI (Project Management Institute) oraz SIM (Stowarzyszenie Interim Menedżerów).

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte „Skuteczne Zarządzanie Projektem” oraz „Agile w zarządzaniu strategicznymi projektami. Jak skutecznie wdrożyć strategię firmy?”.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Inicjowanie projektu. Planowanie i realizacja projektu

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami? Struktura organizacyjna projektu.
 3. Jakie są fazy zarządcze projektu? Cykl Życia Projektu AgileM®.
 4. W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu – metoda MoSCoW.
 5. Jak określać najważniejsze założenia projektu (cel projektu, KPI – mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka)? – Karta Projektu. Case study
 6. Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające – Kick-off meeting.
 7. Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Plan Komunikacji.
 8. Iteracyjny proces planowania i realizacji działań w fazach projektu (zasada 10/80/10).
 9. Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach fazy projektu? Logiczne narzędzie definiowania zakresu projektu – WBS. Case study
 10. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Planowanie i realizacja projektu. Zamknięcie projektu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem? Metoda RACID.
  Case study
 3. Jak szacować czas trwania zadań, ich koszty oraz pracochłonność? Planning Poker. Case study
 4. Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu – Metoda Ścieżki Krytycznej. Case study
 5. Budowanie buforów czasowych w projekcie oraz zarządzanie buforami – Metoda Łańcucha Krytycznego.
 6. Jak wizualizować plan działania? Wykres Gantta.
 7. Jak wykorzystać alternatywne sposoby analizy realizacji postępu prac w projekcie? – Tablica KANBAN.
 8. Jakie są kluczowe elementy szacowania budżetu i kosztów projektu?
 9. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom? Rejestr Ryzyk. Case study
 10. Jak kontrolować prace projektowe? Narzędzia kontroli projektu (budowanie podejścia „Nasz Projekt”, komunikacja w projekcie, software do zarządzania projektami).
 11. Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu? Podsumowanie projektu i wyciągnięcie wniosków.
 12. 12 zasad zarządzania projektem.
 13. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 12.07.2022 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3750 zł (rabat: 15% do 2022-05-11)

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83