Efektywność

Skuteczne zarządzanie projektem. Best practice na bazie najpopularniejszych metodyk

Kluczowe korzyści

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania projektem dla budowy sukcesu firmy.
 • Opanowanie zasad skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu.
 • Poznanie narzędzi i dokumentów wspomagających zarządzanie projektem.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Niezbędne kompendium interdyscyplinarnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dla kadry dyrektorskiej i menedżerskiej zaangażowanej w realizację projektów.
 • Selektywny dobór narzędzi – autorska metodyka hybrydowa AgileM® – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi.
 • Prezentacja gotowych rozwiązań i narzędzi do bezpośredniego wykorzystania w firmie.
 • Angażująca, praktyczna formuła zdobywania wiedzy – zajęcia bazujące na symulacji projektu w zespołach projektowych.
 • Prowadzący z wybitnym praktycznym doświadczeniem.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. strategii, kadra dyrektorska zaangażowana w realizację interdyscyplinarnych projektów strategicznych, kadra dyrektorska działów o charakterze projektowym: IT, inwestycji, marketingu, R&D, HR działów realizacji zleceń lub kontraktów oraz działów technicznych, w tym działów konstrukcyjnych, produkcji, logistyki.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia Skuteczne Zarządzanie Projektami jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Kierownika Projektu oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności dla osób, które pełniły już rolę Kierownika Projektu przez omówienie najnowszych narzędzi zarządzania projektami.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Skutecznie stosował techniki i narzędzia zarządzania projektami.
 2. Potrafił inicjować projekt poprzez definiowanie założeń do projektu.
 3. Tworzył realizowalny harmonogram i budżet projektu, którym będzie umiał zarządzać, czyli kontrolować postęp prac i wprowadzać zmiany do projektu.
 4. Potrafił zarządzać ryzykiem podczas przygotowania projektu i jego realizacji.
 5. Potrafił zamykać projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania projektem.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Inicjowanie projektu. Planowanie i realizacja projektu

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami? Struktura organizacyjna projektu.
 3. Jakie są fazy zarządcze projektu? Cykl Życia Projektu AgileM®.
 4. W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu – metoda MoSCoW.
 5. Jak określać najważniejsze założenia projektu (cel projektu, KPI – mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka)? – Karta Projektu. Case study
 6. Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające – Kick-off meeting.
 7. Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Plan Komunikacji.
 8. Iteracyjny proces planowania i realizacji działań w fazach projektu (zasada 10/80/10).
 9. Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach fazy projektu? Logiczne narzędzie definiowania zakresu projektu – WBS. Case study
 10. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Planowanie i realizacja projektu. Zamknięcie projektu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem? Metoda RACID.
  Case study
 3. Jak szacować czas trwania zadań, ich koszty oraz pracochłonność? Planning Poker. Case study
 4. Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu – Metoda Ścieżki Krytycznej. Case study
 5. Budowanie buforów czasowych w projekcie oraz zarządzanie buforami – Metoda Łańcucha Krytycznego.
 6. Jak wizualizować plan działania? Wykres Gantta.
 7. Jak wykorzystać alternatywne sposoby analizy realizacji postępu prac w projekcie? – Tablica KANBAN.
 8. Jakie są kluczowe elementy szacowania budżetu i kosztów projektu?
 9. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom? Rejestr Ryzyk. Case study
 10. Jak kontrolować prace projektowe? Narzędzia kontroli projektu (budowanie podejścia „Nasz Projekt”, komunikacja w projekcie, software do zarządzania projektami).
 11. Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu? Podsumowanie projektu i wyciągnięcie wniosków.
 12. 12 zasad zarządzania projektem.
 13. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.