Efektywność

Ekspresowa sztuka zarządzania – Szefem być. Intensywny warsztat coachingowy dla nowo mianowanych menedżerów

Badania Instytutu Gallupa wykazały, że tylko 10% menedżerów posiada naturalny talent do kierowania ludźmi. Dlatego tak ważne jest wsparcie nowo mianowanych menedżerów w zakresie kompetencji miękkich, które pomogą im w sprawnym kierowaniu zespołem, zarządzaniu celami i motywowaniu pracowników.

W ostatnich latach w firmach nie brakowało rotacji i awansów. Pandemia i aktualna sytuacja geopolityczna spowodowały dynamiczne zmiany w organizacjach – przyspieszone sukcesje, fluktuacje i rotacje na różnych stanowiskach. Wielu dotychczasowych specjalistów zostało kierownikami, kierownicy dyrektorami, a dyrektorzy objęli funkcje zarządcze. Wraz z objęciem nowych zadań, menedżerowie, którzy nie byli wcześniej przygotowani do tej roli, mogą doświadczyć wielu problemów w zarządzaniu podległymi obszarami i zespołami.

Ekspresowy, krótki kurs zarządzania opracowany przez FIG Polska pomoże rozwinąć kompetencje przywódcze i poszerzyć wiedzę nt. procesów zarządczych.

Kluczowe korzyści

 • Zrozumienie roli menedżera/przełożonego i lidera.
 • Zwiększenie umiejętności kadry w zarządzaniu efektywnością i energią zespołu.
 • Rozwój umiejętności przywódczych, poprzez umiejętny dobór stylu kierowania do sytuacji.
 • Poznanie narzędzi wpływających na skuteczność pracy zespołów.
 • Zwiększenie umiejętności angażowania i motywowania pracowników w zależności od specyfiki stanowiska.
 • Stworzenie i przećwiczenie algorytmów trudnych rozmów szefowskich.
 • Identyfikacja błędnych zachowań w kierowaniu zespołem.
 • Wypracowanie dekalogu dobrych praktyk kierowniczych w zarządzaniu zespołem.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program dedykowany dla menedżerów, którzy nie byli wcześniej przygotowani do tej roli i mogą doświadczyć wielu problemów w zarządzaniu podległymi obszarami i zespołami.
 • Krótki kurs zarządzania, który pomoże rozwinąć kompetencje przywódcze i poszerzyć wiedzę nt. procesów zarządczych.
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w zarządzaniu ludźmi
 • Bogata wiedza i doświadczenia uznanego trenera, coacha i mentora
 • Wymiana doświadczeń w kameralnej grupie szkoleniowej

Kto powinien wziąć udział w programie?

Kandydaci na menedżerów, nowo mianowani menedżerowie, doświadczeni menedżerowie szukający najlepszych praktyk w zarządzaniu ludźmi

Moduł I. Menedżer, Lider – Rola w zespole i organizacji

 • Wprowadzenie: cele szkolenia.
 • Główne obszary działania Menedżera.
 • Różnica pomiędzy Menedżerem a Liderem.
 • Nasz krąg wpływu w kierowaniu ludźmi.
 • Kierownik jako łącznik zespołu z przełożonymi wyższego szczebla i otoczeniem firmowym.
 • Profil osobowościowy skutecznego lidera.
 • Awans z zespołu i związane z tym sytuacje.
 • Nowy Menedżer spoza zespołu, zalety i wady sytuacji.
 • Podstawowe działania, umiejętności i nastawienie pomocne w kierowaniu ludźmi.
 • Poziom monitoringu i kontroli.

Moduł 2. Kluczowe narzędzia nowego Menedżera

 • Pierwsze kroki szefowskie w zespole – dobre praktyki i przestrogi.
 • Pierwsze dni nowego szefa, czyli szansa, która się nie powtórzy.
 • Znaczenie expose szefowskiego.
 • Budowanie autorytetu, źródła błyskawiczne i źródła strategiczne.
 • Asertywność szefowska, czyli stawianie granic przez nowego Menedżera.
 • Elastyczność stylów kierowania i ich wybór na początku pracy z zespołem.
 • Wpływ stylu kierowania poprzednika na reakcję zespołu na nasze działania szefowskie.

Moduł 3. Zespół z nowym szefem – czynniki wpływające na skuteczność

 • Różnice pomiędzy grupą a zespołem.
 • Poznanie ludzi jako ludzi, nie tylko pracowników.
 • Ścieżki wpływu kierownika na efekty pracy zespołu.
 • Dobre praktyki kierownicze w zarządzaniu zespołem.

Moduł 4. Motywowanie i egzekwowanie w pracy z nowym zespołem

 • Motywowanie jest zawsze kierunkowe.
 • Nowy szef w zespole – szansa na nowe zasady.
 • Praktyczne narzędzia motywowania do wykorzystania od pierwszej chwili.
 • Delegowanie celów zamiast zadań.
 • Rozliczanie i egzekwowanie.
 • Monitoring efektów a kontrola zadań.
 • Poziom kontroli z pracy z nowym zespołem.
 • Zakres swobody pracownika, którego jeszcze nie poznaliśmy.
 • Rozmowy szefowskie.
 • Jajo szefa, czyli granice kary i nagrody.

Moduł 5. Elementy reakcji na zmianę

 • Etapy reakcji na zmianę.
 • Jak zmiana kierownika wpływa na etapy rozwoju zespołu?
 • Jakie działania kierownicze należy podjąć w obliczu nowej sytuacji?
 • Czego obawiają się ludzie w nowej sytuacji?
 • Pomocne narzędzia szefowskie.
 • Znaczenie komunikacji i informacji.

Moduł 6. Komunikacja szefowska – Komunikacja Menedżerska w pierwszych dniach.

 • Expose szefowskie – praktyczne wskazówki.
 • Rozmowy z zespołem i indywidualne.
 • Jak ośmielić ludzi i zbudować relacje.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Algorytmy kluczowych rozmów.
 • Przestroga, czyli najczęstsze błędy w komunikacji.

Moduł 7. Bank trudnych sytuacji nowo mianowanego Menedżera.

 • Stworzenie Banku Trudnych Sytuacji w pierwszym okresie pracy Menedżera z zespołem.
 • Wypracowanie listy zachowań szefa we wszystkich wskazanych sytuacjach.
 • Uczulenie na możliwe trudności.
 • Wypracowanie wachlarza narzędzi szefowskich pomagających w radzeniu sobie trudnymi z sytuacjami.

Moduł 8. Dekalog nowego Szefa

 • Podsumowanie w postaci Dekalogu Nowego Szefa.

Moduł 9. Indywidualny plan działania

 • Przygotowanie indywidualnych postanowień wraz z deklaracją wprowadzenie ich w życie.
 • Podsumowanie szkolenia warsztatowego.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00-14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa


Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.
Uwaga! Uczestnicy seminariów powołujący się na hasło FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny w Airport Hotel Okęcie****:
• Pokój 1-osobowy Comfort ze śniadaniem – płatność indywidualna – 370,00 zł netto
• Pokój 2-osobowy Comfort ze śniadaniem – płatność indywidualna – 420,00 zł netto

Jeśli cena w Hotelu będzie niższa, Hotel zaproponuje korzystniejszą stawkę.
Za parking Uczestnicy zapłacą max. 30 PLN brutto/dzień. Płatność indywidualna.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

48

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

 • Wybrany termin:
  13.12.2023, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Airport Hotel Okęcie
  Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
 • Cena netto:
  3850 zł

Kontakt

Anita Pindral
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83