Efektywność

Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?

Co wiesz na temat odpowiedzialności prawnej zarządów? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Przedstawienie problematyki prowadzenia przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych dziedzin prawa, w kontekście licznych zmian legislacyjnych.
 • Przekazanie kluczowych informacji na temat funkcjonowania spółek prawa handlowego w aspekcie odpowiedzialności prawnej decydentów.
 • Analiza uprawnień pracodawcy w stosunku do załogi i waga skutków prawnych ich nieprzestrzegania.
 • Praktyczne przygotowanie decydentów w obszarze podejmowania decyzji podczas zawierania kontaktów i negocjacji biznesowych.
 • Przedstawienie problematyki umów prawa handlowego i ich negatywnych skutków prawnych dla decydentów.
 • Przedstawienie problematyki interdyscyplinarnej odpowiedzialności cywilnej i karnej osoby kierującej przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Selektywny dobór zagadnień ważny z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej zarządów i kluczowej kadry zarządzającej.
 • Ciekawy i zrozumiały sposób prezentacji zagadnień prawnych z wykorzystaniem wielu casusów dla osób zarządzających nieposiadających prawniczego wykształcenia.
 • Praktyczne podejście do tematu, ukierunkowane na budowanie bezpieczeństwa zarządów.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Prezesi zarządów, członkowie zarządów, prokurenci spółek, pełnomocnicy spółek, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy merytoryczni.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Celem Uczestników do kierowania spółką prawa handlowego w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego w kontekście eliminacji odpowiedzialności prawnej decydentów.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie potrafił:

 1. Dokonywać czynności kierowniczych w ramach prawa pracy,
 2. Formułować uchwały i protokoły spółek prawa handlowego,
 3. Rozróżniać poszczególne typy umów oraz klauzul umownych,,
 4. Zinterpretować dane gospodarcze dotyczące kontrahentów,
 5. Oceniać działania korporacyjne spółki pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. Ocenić jakość wzorców umów handlowych.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie odpowiedzialności prawnej.

Eksperci prowadzący

Małgorzata Pundyk-Glet

Ekspertka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, oświatowego, karnego, a także prawa pracy.

Z jej doświadczeń korzystała w trakcie prowadzonych zajęć kadra zarządzająca oraz menedżerska takich firm jak: ISD Huta Częstochowa, TAURON Wytwarzanie S.A., Grupa LOTOS, WIKA Polska Sp. z o.o., WĘGLOPEX S.A., Legal Advisers Sp. z o.o., PGE O./Dolna Odra, DB Schenker Sp. z o.o.

Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, która zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, zajmuje się również doradztwem prawnym instytucji samorządowych oraz organów administracji publicznej.

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

Jest autorką dwóch publikacji książkowych „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik Obywatelski” oraz „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika”. Ponadto, miesięcznie publikuje artykuły w kilkunastu czasopismach np. „Górnik”, „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany”.
W latach 2014-2015 prezenterka programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jaka odpowiedzialność decydentów wynika z przepisów prawa cywilnego? Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością cywilną?
  1. Odpowiedzialność wobec spółki.
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec kontrahentów.
  3. Odpowiedzialność spółki jako takiej.
 3. Odpowiedzialność karno-skarbowa, karna i cywilna kadry zarządzającej wynikająca z przepisów prawa handlowego. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
  1. Rejestracja KRS a funkcjonowanie spółki prawa handlowego – jakich sytuacji unikać? – Ćwiczenie
  2. Organy spółek prawa handlowego i zakres ich odpowiedzialności. Skutki zaostrzonego ustawodawstwa.
  3. Dokumentowanie pracy organów spółek prawa handlowego. Skutki prawne braku dokumentowania pracy organów. – Warsztat
  4. Podstawa zatrudnienia organów spółek prawa handlowego – ryzyka różnych typów kontraktów dla kadry zarządzającej w świetle nowych zmian przepisów.
  5. Odpowiedzialność karno-skarbowa i odpowiedzialność karna za zobowiązania publiczno-prawne i dotacje unijne zarządów i kadry zarządzającej. Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością?
  6. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne, których termin płatności upłynął w czasie ich kadencji? – Ćwiczenia i dyskusja
 4. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Odpowiedzialność zarządów i kadry zarządzającej wynikająca z przepisów prawa pracy. Za co grozi odpowiedzialność karna lub cywilna?
  1. Status pracodawcy i wynikające z niego skutki prawne.
  2. Regulamin pracy a układ zbiorowy pracy. Jakie zagrożenia wynikają z tych instrumentów dla pracodawcy?
  3. Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
  4. Odpowiedzialność karna, finansowa i cywilna za naruszenie praw pracowniczych. Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy?
  5. Mobbing. Odpowiedzialność zarządów za akty mobbingu w przedsiębiorstwie.
  6. Odpowiedzialność pracodawcy w kontekście RODO. – Warsztat i przykłady
 3. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej w świetle ustawy o rachunkowości i orzecznictwa sądowego.
  1. Odpowiedzialność zarządu w świetle nowych przepisów.
  2. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej. – Przykłady
 4. Odpowiedzialność decydentów za nierespektowanie zapisów w kluczowych umowach gospodarczych. Jak wykluczyć ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej?
  1. Zasady weryfikacji umów przez kadrę zarządzającą.
  2. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu w przypadku zawarcia niekorzystnego kontraktu.
 5. RODO a odpowiedzialność kadry zarządzającej.
  1. Odpowiedzialność za kary administracyjne.
  2. Adresat nakazów wydawanych przez organ nadzorczy. – Ćwiczenia
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 29.09.2021 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3250 zł (rabat: 10% do 2021-07-29)
  Dodatkowe informacje: PLANOWANA FORMUŁA STACJONARNA

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83