Strategia

Strategiczne zarządzanie HR – jak zapewnić trwałą konkurencyjność przedsiębiorstwa?

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie nowych trendów w zarządzaniu HR i nowej roli HR w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Określenie oczekiwań zarządów i kadry zarządzającej od strategicznego HR.
 • Poznanie metodyki opracowania długofalowej strategii HR, będącej częścią strategii rozwoju firmy.
 • Poznanie wskaźników zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Nabycie umiejętności doboru KPI do oceny skuteczności działań HR-owych.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski, unikatowy na rynku szkoleniowym program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw, w tym strategii HR-owych.
 • Program opracowany z myślą o zarządach i reprezentantach najwyższej kadry zarządzającej, którzy myślą o zwiększeniu wydajności pracy, kompetencji i zaangażowania kadry.
 • Przegląd wybranych zagadnień z zakresu strategicznego HR, stanowiący niezbędne kompendium wiedzy dla zarządów firm w zakresie kształtowania długoterminowych strategii HR-owych, powiązanych ze strategią firmy.
 • Praktyczny charakter zajęć, prezentacja narzędzi na podstawie „case study” – ćwiczenia, formatki, narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, strategii, rozwoju, produkcji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk.

Uwaga: Rekomendowany jest jednoczesny udział prezesów zarządów i dyrektorów HR.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do opracowania i wdrożenia strategii personalnej, która zapewni długofalową konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał nowe trendy w zarządzaniu i nowy model zarządzania HR.
 2. Potrafił wyliczyć wpływ działań HR na poprawę wyników finansowych firmy.
 3. Potrafił wyznaczyć cele w obszarze HR i opracować strategię HR wspierającą strategię biznesową firmy.
 4. Potrafił dobrać właściwe KPI do celów strategicznych w obszarze HR.
 5. Potrafił dobrać Inicjatywy strategiczne w obszarze HR budujące trwałą konkurencyjność firmy.
 6. Znał wybrane narzędzia wspierające realizacje strategicznych Inicjatyw HR-owych i potrafił je wykorzystać w praktyce.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania HR.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników, test wprowadzający.
 2. Światowe trendy w obszarach HR. Co mogą zaoferować eksperci HR swoim organizacjom?
  1. Tradycyjny a nowoczesny model HR. Czym się różnią?
  2. Rola HR w organizacji z perspektywy zarządu i kadry menedżerskiej. Kim jest HR business partner? – Badania, Dyskusja moderowana
 3. Strategia biznesowa przedsiębiorstwa a strategia HR. Jak je powiązać?
  1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość kapitału ludzkiego firmy.
  2. Jakie cele strategiczne należy stawiać w obszarze kapitału ludzkiego, aby wzmacniać konkurencyjność firmy?
  3. Jak zaprezentować strategię HR jako składnik strategii firmy? Budowa map strategicznych HR.
  4. Jak powiązać działania w obszarze HR z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa – budowa łańcuchów przyczynowo-skutkowych. – Case study
 4. HR Scorecard – narzędzie monitoringu strategii HR firmy.
  1. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zarządzaniu kapitałem ludzkim i ich analiza.
  2. Obiektywne badania pracowników i KPI.
  3. Finansowe pomiary efektywności kapitału ludzkiego (Human Capital ROI). – Case study
 5. HR – cost center czy profit center?
  1. Pracownik – koszt czy inwestycja: analiza rentowności pracy.
  2. Koszty zaniechania rozwoju zasobów ludzkich przez pryzmat konkurencyjności firmy. – Ćwiczenia, Dyskusja moderowana
 6. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia HR jako zbiór projektów strategicznych wspierających cele biznesowe firmy.
 3. Kultura przedsiębiorstwa. Jak budować organizację opartą na wartościach?
  1. Które kultury organizacyjne sprzyjają koncentracji na celach strategicznych?
  2. Modele kultur organizacyjnych a wyniki przedsiębiorstw. Które kultury wzmacniają długofalową konkurencyjność przedsiębiorstwa?
  3. Jak skutecznie wdrażać misję, wizję i wartości oraz budować organizację opartą na wartościach? Przegląd innowacyjnych narzędzi. – Ćwiczenie
 4. Rozwój strategicznych kompetencji. Jakich kompetencji będziemy potrzebować, aby zrealizować naszą wizję?
  1. Identyfikacja strategicznych kompetencji w oparciu o „Macierz Kompetencji” i modele kompetencyjne.
  2. Jak powiązać cele strategiczne firmy z modelem kompetencyjnym i odpowiednim zestawem kompetencji?
  3. „Macierz Kompetencji” – narzędzie do identyfikacji wąskich gardeł kompetencyjnych oraz tworzenia planów rozwojowych pracowników.
  4. Kiedy i dla kogo budować strategiczne ścieżki kariery? Jak zarządzać talentami? Jak unikać błędów w zarządzaniu talentami oraz unikać pułapek ścieżek kariery?
  5. Kiedy i jak należy zwalniać pracowników? Trudne, ale konieczne rozstania. – Ćwiczenia
 5. Rekrutacje, awanse, sukcesje. Ile kosztują nietrafione rekrutacje i awanse?
  1. Rekrutacja jako najważniejszy proces pozyskania zasobów ludzkich.
  2. Jak ograniczyć koszty złych rekrutacji i awansów?
  3. Onboarding – jak skutecznie wdrożyć kandydata do firmy i nie utracić już wdrożonego pracownika? – Ćwiczenia
 6. Zaangażowanie pracowników jako strategiczny czynnik sukcesu organizacji. Jak utrzymać zaangażowanie menedżerów i pracowników w długim okresie?
  1. Motywacja a zaangażowanie. Czym się różnią?
  2. Jakie są główne motywatory pracowników pokoleń X, Y i Z?
  3. Jak budować innowacyjne i skuteczne systemy motywacyjne? – Ćwiczenie
 7. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

 • Wybrany termin:
  12.04.2022, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Warszawa
  Warszawa
 • Cena netto:
  3250 zł (rabat: 15% do 2022-02-12)

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83