Finanse

Wycena przedsiębiorstwa – ile warta jest moja firma? Wycena na potrzeby decyzji zarządczych

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie oraz przećwiczenie w praktyce stosowania najważniejszych metod wyceny przedsiębiorstw.
 • Zapoznanie się z kryteriami doboru oraz zaletami i wadami poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw.
 • Nabycie umiejętności wyboru i zastosowania mierników wartości firmy do zarządzania tą wartością.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Praktyczny program dostosowany do potrzeb zarządczych właścicieli i zarządów.
 • Seminarium przygotowuje do samodzielnego przeprowadzenia wyceny swojej firmy i firm konkurentów, a także do oceny jakości wycen przygotowanych przez firmy specjalistyczne.
 • Każdy Uczestnik otrzyma model wyceny w Excelu.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu różnych metod wycen stosowanych w różnych sytuacjach decyzyjnych.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. finansów, główni księgowi, doradcy finansowi, pracownicy banków i instytucji finansowych, analitycy finansowi, osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstw.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do dokonania wyceny przedsiębiorstw.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Znał najważniejsze metody wyceny przedsiębiorstw i przećwiczy je w praktyce trakcie zajęć.
 2. Wiedział jakie są kryteria doboru oraz zalety i wady poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw
 3. Posiadał umiejętność wyboru i zastosowania mierników wartości firmy do zarzadzania tą wartością.
 4. Potrafił zbudować model wyceny przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Metody dochodowe

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Dlaczego wycenia się przedsiębiorstwo? Cele i przesłanki przeprowadzania wycen.
 3. Czym jest wartość przedsiębiorstwa? Aspekty definicyjne pojęcia.
 4. Jakie czynniki kształtują wartość firmy?
 5. Podstawowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw.
 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
  1. Jak powinien wyglądać proces wyceny metodami dochodowymi?
  2. Jak oszacować stopę dyskontową? Czynniki determinujące poziomy stopy dyskontowej. – Ćwiczenie
  3. Jak długi powinien być okres szczegółowej analizy przy wycenie przedsiębiorstw?
  4. Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny – Equity Value oraz Firm Value.
  5. Jak wygląda budowa modelu wyceny w praktyce? Planowanie finansowe. – Analiza przypadku – Excel
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Metody dochodowe (ciąg dalszy), majątkowe, porównawczo-rynkowe i mieszane

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa (c.d.).
  1. Czym jest wartość rezydualna i jak ją ustalić? – Analiza przypadku – Excel
  2. Czym są NOA i jak należy uwzględniać ich wartość w wycenie? Ocena planu restrukturyzacyjnego. – Ćwiczenie
 3. Koszt kapitału w procesie wyceny przedsiębiorstw w warunkach polskich.
  1. Co to jest WACC i jak go obliczyć? Źródła danych niezbędnych do ustalenia kosztu kapitału.
  2. Dlaczego kapitał obcy jest tańszy od kapitału własnego? Wartość zadłużenia a wartość firmy.
  3. Jak oszacować koszt kapitału własnego?
  4. Model CAPM w warunkach polskich.
  5. Jak prawidłowo ustalić współczynnik ß?
  6. Koszt kapitału własnego oraz WACC spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku. – Analizy przypadku
  7. Metody dochodowe – temat dodatkowy. – Analiza przypadku – Excel
 4. Metody porównawczo-rynkowe.
  1. Kiedy wybrać metodę porównawczą do wyceny przedsiębiorstw? Zalety i wady.
  2. Jakie wskaźniki wybrać do wyceny? – Ćwiczenia
  3. Modele regresyjne w doborze wskaźników porównawczych. – Analiza przypadku
  4. Proces i ryzyko wyceny przy zastosowaniu wybranych mnożników.
 5. Metody majątkowe.
  1. Metoda aktywów netto a metoda skorygowanych aktywów netto.
  2. Jak przebiega wycena metodą skorygowanych aktywów netto? Etapy wyceny.
  3. Metoda odtworzeniowa.
  4. Gdzie szukać danych do ustalenia wartości odtworzeniowej?
  5. Metoda likwidacyjna.
  6. Metody mieszane: berlińska, szwajcarska, stuttgarcka, UEC.
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.