Finanse

Wycena przedsiębiorstwa – ile warta jest moja firma? Wycena na potrzeby decyzji zarządczych

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie oraz przećwiczenie w praktyce stosowania najważniejszych metod wyceny przedsiębiorstw.
 • Zapoznanie się z kryteriami doboru oraz zaletami i wadami poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw.
 • Nabycie umiejętności wyboru i zastosowania mierników wartości firmy do zarządzania tą wartością.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Praktyczny program dostosowany do potrzeb zarządczych właścicieli i zarządów.
 • Seminarium przygotowuje do samodzielnego przeprowadzenia wyceny swojej firmy i firm konkurentów, a także do oceny jakości wycen przygotowanych przez firmy specjalistyczne.
 • Każdy Uczestnik otrzyma model wyceny w Excelu.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu różnych metod wycen stosowanych w różnych sytuacjach decyzyjnych.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. finansów, główni księgowi, doradcy finansowi, pracownicy banków i instytucji finansowych, analitycy finansowi, osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstw.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do dokonania wyceny przedsiębiorstw.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Znał najważniejsze metody wyceny przedsiębiorstw i przećwiczy je w praktyce trakcie zajęć.
 2. Wiedział jakie są kryteria doboru oraz zalety i wady poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw
 3. Posiadał umiejętność wyboru i zastosowania mierników wartości firmy do zarzadzania tą wartością.
 4. Potrafił zbudować model wyceny przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Metody dochodowe

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Dlaczego wycenia się przedsiębiorstwo? Cele i przesłanki przeprowadzania wycen.
 3. Czym jest wartość przedsiębiorstwa? Aspekty definicyjne pojęcia.
 4. Jakie czynniki kształtują wartość firmy?
 5. Podstawowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw.
 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
  1. Jak powinien wyglądać proces wyceny metodami dochodowymi?
  2. Jak oszacować stopę dyskontową? Czynniki determinujące poziomy stopy dyskontowej. – Ćwiczenie
  3. Jak długi powinien być okres szczegółowej analizy przy wycenie przedsiębiorstw?
  4. Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny – Equity Value oraz Firm Value.
  5. Jak wygląda budowa modelu wyceny w praktyce? Planowanie finansowe. – Analiza przypadku – Excel
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Metody dochodowe (ciąg dalszy), majątkowe, porównawczo-rynkowe i mieszane

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa (c.d.).
  1. Czym jest wartość rezydualna i jak ją ustalić? – Analiza przypadku – Excel
  2. Czym są NOA i jak należy uwzględniać ich wartość w wycenie? Ocena planu restrukturyzacyjnego. – Ćwiczenie
 3. Koszt kapitału w procesie wyceny przedsiębiorstw w warunkach polskich.
  1. Co to jest WACC i jak go obliczyć? Źródła danych niezbędnych do ustalenia kosztu kapitału.
  2. Dlaczego kapitał obcy jest tańszy od kapitału własnego? Wartość zadłużenia a wartość firmy.
  3. Jak oszacować koszt kapitału własnego?
  4. Model CAPM w warunkach polskich.
  5. Jak prawidłowo ustalić współczynnik ß?
  6. Koszt kapitału własnego oraz WACC spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku. – Analizy przypadku
  7. Metody dochodowe – temat dodatkowy. – Analiza przypadku – Excel
 4. Metody porównawczo-rynkowe.
  1. Kiedy wybrać metodę porównawczą do wyceny przedsiębiorstw? Zalety i wady.
  2. Jakie wskaźniki wybrać do wyceny? – Ćwiczenia
  3. Modele regresyjne w doborze wskaźników porównawczych. – Analiza przypadku
  4. Proces i ryzyko wyceny przy zastosowaniu wybranych mnożników.
 5. Metody majątkowe.
  1. Metoda aktywów netto a metoda skorygowanych aktywów netto.
  2. Jak przebiega wycena metodą skorygowanych aktywów netto? Etapy wyceny.
  3. Metoda odtworzeniowa.
  4. Gdzie szukać danych do ustalenia wartości odtworzeniowej?
  5. Metoda likwidacyjna.
  6. Metody mieszane: berlińska, szwajcarska, stuttgarcka, UEC.
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 22.11.2021 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3250 zł

Kontakt

Gabriela Mańka
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83