Efektywność

Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie przez cele i poprawić wyniki firmy? Metodyka i narzędzia

Kluczowe korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat zalet i ograniczeń zarządzania przez cele (MBO).
 • Poznanie procesu budowy i wdrożenia MBO w organizacji.
 • Nabycie umiejętności wyznaczania celów i mierników oraz ich kaskadowania na różne szczeble w organizacji.
 • Rozwój umiejętności monitorowania i oceny realizacji celów i mierników.
 • Poznanie technik skutecznego powiązania premii z celami i miernikami.
 • Poznanie sposobów motywowania zespołów i pracowników do realizacji celów.
 • Wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w ramach MBO.

 

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska dla firm planujących wdrożenie lub rewitalizację MBO.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z bogatej praktyki wdrożeniowej w zakresie zarządzania przez cele oraz rozwiązań premiowych.
 • Prezentujemy sprawdzone praktyczne rozwiązania oraz modele narzędzi, które Uczestnicy mogą wykorzystać we wdrożeniu MBO
  we własnej organizacji.
 • Naszą metodykę wyróżnia „twarde podejście do rozwiązań premiowych”– wiążemy wypłaty premii za zrealizowane cele z wynikami finansowymi, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe firm.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele i zarządy z dużych i średnich firm, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy wszystkich obszarów funkcyjnych (np. sprzedaży, produkcji, logistyki, finansów, HR); kadra odpowiedzialna za rozwój oraz systemy premiowe: dyrektorzy HR, personalni, ds. wynagrodzeń, Project Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie Balanced Scorecard, OKR i/lub MBO.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do opracowania i wdrożenia zarządzania przez cele (MBO) lub doskonalenia MBO już działającego.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił wskazać zalety i ograniczenia zarządzania przez cele (MBO).
 2. Znał poszczególne etapy procesu budowy i wdrożenia MBO w organizacji.
 3. Potrafił wyznaczać cele i mierniki oraz kaskadować je na różne szczeble w organizacji (poziom menedżerski i pracowniczy).
 4. Potrafił monitorować i oceniać realizację celów i mierników.
 5. Potrafił powiązać system premiowy z celami i miernikami, w taki sposób aby był on skuteczny.
 6. Potrafił skutecznie motywować swój zespół do realizacji celów wykorzystując poznane techniki i narzędzia MBO.
 7. Wiedział jak wyznaczać kierunek własnego rozwoju umiejętności w zakresie MBO i wpływania na rozwój organizacji.

Eksperci prowadzący

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

Beata Pruszczyńska

Menedżer projektu w dziale doradztwa biznesowego we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki BSC) oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM) a także analizami finansowymi, strategicznymi i konstrukcją systemów motywacyjnych (premiowych).

Menedżer projektów budowy i wdrożenia systemu BSC w Grupie AGIS (AGIS Polska, AGIS Greece, AGIS Hungary), RAIFFEISEN LEASING POLSKA oraz INTER POLSKA. Menedżer projektów budowy strategii spółki oraz wypracowania planu strategicznego w spółkach: GK WĘGLOKOKS, MET-EUROSYSTEM, ZM TARNÓW, PIT Radwar, ORTIS, Miejskie Zakłady Autobusowe.

Menedżer merytoryczny projektów wdrożeń systemów MBO, m.in. w takich firmach jak: CIECH, EXATEL, PHR a także projektu opracowania struktury organizacyjnej obszaru handlu i marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za realizację analiz strategicznych, w tym finansowych projektów budowy i wdrażania strategii i systemu Balanced Scorecard, m.in. w DHL EXPRESS, EGIS POLSKA, LUMEL, ROCKWOOL POLSKA, ORTIS, PAFANA, oraz systemu Value Based Management w grupie CIECH i ENERGETYCE CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY. Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za analizy finansowe i strategiczne w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia strategii rozwoju m.in. w takich firmach jak: PSI, BS SYSTEM, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI (Grupa KGHM), PSE CENTRUM, POL-OIL CO, ELEKTROTIM SA, OSADKOWSKI SA, ZPUE SA, MEDISEPT, CIECH SA.

Członek zespołów doradczych w projektach związanych z opracowaniem struktury organizacyjnej obszaru marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach a także oceną efektywności organizacji handlowej w RSM Rolmlecz. Współautor koncepcji reorganizacji obszaru handlu aktywnego w WOLTERS KLUWER POLSKA.

Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca, m.in. w takich firmach jak: PTK Centertel, Grupa ZPUE.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu Value Based Management, Balanced Scorecard i Management by Objectives.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi m.in. warsztaty doradcze w zakresie budowy strategii oraz seminaria otwarte „Zarządzanie przez cele – MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia.”

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. MBO jako narzędzie realizacji celów przedsiębiorstwa, w tym poprawy efektywności oraz doskonalenia procesów i kompetencji.
  2.1. Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje MBO? Jaką nową jakość wnosi do zarządzania ludźmi i organizacją?
  3.2. Doświadczenia firm wykorzystujących MBO.
 3. Etapy budowy i wdrożenia MBO w organizacji – metodyka „krok po kroku”.
 4. Jak właściwie formułować cele i mierniki ich realizacji zgodnie ze SMART?
  4.1. Czym jest cel i czym różni się od działania? Rodzaje celów. – Ćwiczenie
  4.2. Jak postawić cel, aby był aspiracyjny, a jego realizacja stanowiła wyzwanie?
  4.3. Jak zmierzyć realizację celów? Główne rodzaje mierników realizacji celów.
  4.4.  Zasady doboru mierników do celów. – Ćwiczenie
 5. Jakie mamy cele na poziomie organizacji? Co powinno być podstawą do wyznaczania celów i mierników na niższych poziomach organizacji? – Ćwiczenie
 6. Jak kaskadować cele organizacji na niższe poziomy? Kaskadowanie celów i mierników ich realizacji na poziom menedżerski.
  6.1. Cele a struktura organizacyjna. Rola ośrodków biznesowych i ośrodków wspierających.
  6.2. Kto ma wpływ na realizację celów? Jak ustalić wpływ poszczególnych menedżerów na cele organizacji?
  6.3. Szczególna rola działów wspierających w budowaniu satysfakcji klienta wewnętrznego.
  6.4. Wybór celów i mierników dla działów biznesowych i działów wspierających. Budowa kart celów na poziomie szefów działów. – Ćwiczenie
  6.5. Wartości wyjściowe i docelowe mierników. Jak ustalić źródła danych?
  6.6. Jak właściwie opisać mierniki realizacji celów? Budowa kart mierników. – Przykład
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Jak sprawić, aby pracownicy wspierali realizację celów swoich przełożonych?
  1.1. Kaskadowanie celów z poziomu menedżerów na poziom pracowników z zachowaniem zasady pełnego wpływu osób realizujących cele.
  1.2. Wyznaczanie celów i mierników na stanowiskach o powtarzalnych, rutynowych zadaniach.
  1.3. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności pracownika za wyniki własnej pracy? „Produkty” stanowisk pracy i cele związane z ich doskonaleniem. – Ćwiczenie
  1.4. Jak mierzyć realizację celów zadaniowych, aby właściwie je rozliczyć?
  1.5. Identyfikacja indywidualnych celów i mierników dla pracowników z uwzględnieniem kompetencji pracownika, jego rozwoju i postawy. – Ćwiczenie
 2. Powiązanie premii z MBO. Jak utrzymać motywującą rolę premii i uzyskać wzrost wyników?
  2.1. Dlaczego cele MBO nie są tożsame z celami premiowymi? Karta celów a karta premii.
  2.2. Za co powinna być wypłacana premia w ramach MBO?
  2.3. Od czego zależy skuteczność systemu premiowego?
  2.4. Zasady planowania, rozliczania i zarządzania funduszami premiowymi.
  2.5. Analiza i kalkulacja przykładowych algorytmów wyliczania premii MBO. – Ćwiczenie
 3. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa.
  3.1. Częstotliwość planowania, a monitoring postępów w realizacji celów.
  3.2. Cele i przebieg rozmowy oceniającej – przykładowa agenda.
  3.3. Jak unikać błędów na spotkaniach oceniających?
 4. Co zawiera dokumentacja MBO? Spis dokumentów i narzędzi.
 5. Jakie są warunki skutecznego wdrożenia MBO? – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu MBO
 6. Jakie korzyści osiągają organizacje, a jakie pracownicy z wdrożenia zarządzania przez cele? – Burza mózgów
 7. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa


Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.
Uwaga! Uczestnicy seminariów powołujący się na hasło FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny w Airport Hotel Okęcie****:
• Pokój 1-osobowy Comfort ze śniadaniem – płatność indywidualna – 370,00 zł netto
• Pokój 2-osobowy Comfort ze śniadaniem – płatność indywidualna – 420,00 zł netto

Jeśli cena w Hotelu będzie niższa, Hotel zaproponuje korzystniejszą stawkę.
Za parking Uczestnicy zapłacą max. 30 PLN brutto/dzień. Płatność indywidualna.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

1643

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

 • Wybrany termin:
  12.12.2023, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Airport Hotel Okęcie
  Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
 • Cena netto:
  3950 zł

Kontakt

Anna Młynarska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83