Strategia

Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

Czy wiesz jak zarządzać wartością firmy? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie korzyści płynących z systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 • Opanowanie metodyki budowy modelu tworzenia wartości firmy.
 • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji i zarządzania czynnikami kreacji wartości.
 • Poznanie głównych miar wartości firmy, ich interpretacji oraz ich zastosowania w procesie zarządzania (EVA, MVA, SV i SVA).
 • Poznanie zastosowania modelu EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Rzadko dostępne seminarium poświęcone koncepcji zarządzania wartością firmy (VBM) oraz wskaźnikowi EVA mierzącemu postęp w procesie tworzenia/niszczenia wartości firmy.
 • Inspirujące podejście do zarządzania strategicznego pod kątem trwałej kreacji wartości przedsiębiorstwa (drivery wartości).
 • Niezbędne kompendium dla właścicieli i zarządów, których dokonania mierzone są wartością przedsiębiorstw.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenera – praktyka biznesu, posiadającego bogate doświadczenia w zakresie budowy strategii z wykorzystaniem modelu VBM.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, relacji inwestorskich, komunikacji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, zarządzający ryzykiem (uwaga: wymagana znajomość podstaw finansów).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarzadzania wartością przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję EVA (Economic Value Added).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 1. Obiektywnie ocenić wyniki finansowe firmy.
 2. Identyfikować czynniki kreacji wartości firmy i ocenić ich wpływ na jej wartość.
 3. Mierzyć czy strategia buduje wartość firmy czy ją niszczy przy wykorzystaniu modeli EVA, MVA i DCF.
 4. Interpretować mierniki wartości firmy i podejmować w oparciu o nie decyzje zarządcze
 5. Zastosować model EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
 6. Opracować system zarządzania wartością firmy.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania wartością firmy.

Eksperci prowadzący

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem finansami oraz zarządzania wartością.

Posiada bogate doświadczenia doradcze i trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank – około 30 dni szkoleń, Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Hochland, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP – około 60 dni szkoleń, Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska – około 20 dni szkoleń, Trias, Zachem, Zentiva.

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca z ponad dwudziestoletnim stażem, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Pasjonat Excela i jego wykorzystania do rozwiązywania problemów biznesowych, gromadzenia i prezentowania danych.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Korzyści z zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach właścicieli i zapewnić rozwój firmy? Koncepcja i składowe systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 3. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa. Jak identyfikować kluczowe aktywa mające decydujący wpływ na wycenę przedsiębiorstwa? – Ćwiczenie
 4. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stabilność akcjonariatu? Oczekiwania inwestorów i ich ocena atrakcyjności biznesu.
  1. Jak definiują zyski i kapitał zainwestowany zarząd i inwestorzy? – Dyskusja moderowana
 5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy?
  1. Przegląd słabości głównych księgowych mierników oceny wyników. – Ćwiczenie
 6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem oceny wyników finansowych?
  1. Założenia koncepcji EVA.
  2. Czym różni się EVA od zysku księgowego? Model kalkulacji EVA.
  3. Dlaczego należy korygować dane księgowe celem obliczenia zysku ekonomicznego? – Case study
 7. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Strategia firmy a czynniki kreacji wartości.
  1. Identyfikacja finansowych i niefinansowych driverów wartości w oparciu o model EVA. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia firmy a czynniki kreacji wartości cd.
  1. Jak powiązać drivery wartości z celami strategicznymi?
  2. Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
  3. Identyfikacja wskaźników – KPI – opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
  4. Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym. – Ćwiczenie
 3. Czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Budowa modelu tworzenia wartości firmy.
  1. Analiza historyczna wartości firmy.
  2. Analiza benchmarkingowa.
  3. Diagnoza procesu zarządzania wartością. – Przykład spółki giełdowej
 4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w optyce krótko- i długoterminowej? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa i ich zastosowania. – Przykłady
 5. Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej.
  1. Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
  2. Jak obliczyć koszt kapitału własnego? Modele CAPM i zdyskontowanych dywidend.
  3. Co to jest średnio ważony koszt kapitału (WACC) i jak go zmniejszyć?
  4. Co to jest wartość rezydualna spółki (RV) i jak ją wycenić w prognozie?
  5. Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa: SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added). – Ćwiczenia
 6. Zastosowanie modelu MVA do wyceny przedsiębiorstwa.
  1. Co to jest Market Value Added (MVA) przedsiębiorstwa?
  2. Interpretacja wyników wyceny i porównanie metod: MVA i DCF. – Ćwiczenie
 7. EVA – nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. „12” zastosowań modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych:
  1. Kaskadowanie odpowiedzialności na ośrodki decyzyjne. – Przykład
  2. Ocena projektów inwestycyjnych. – Ćwiczenie
  3. EVA jako narzędzie motywacji menedżerów. – Przykłady
 8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy w oparciu o system Balanced Scorecard?
 9. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 20.09.2021 2 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 4250 zł (rabat: 5% do 2021-08-20)
  Dodatkowe informacje: PLANOWANA FORMUŁA STACJONARNA

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83