Strategia

Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

Czy wiesz jak zarządzać wartością firmy? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie korzyści płynących z systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 • Opanowanie metodyki budowy modelu tworzenia wartości firmy.
 • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji i zarządzania czynnikami kreacji wartości.
 • Poznanie głównych miar wartości firmy, ich interpretacji oraz ich zastosowania w procesie zarządzania (EVA, MVA, SV i SVA).
 • Poznanie zastosowania modelu EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Rzadko dostępne seminarium poświęcone koncepcji zarządzania wartością firmy (VBM) oraz wskaźnikowi EVA mierzącemu postęp w procesie tworzenia/niszczenia wartości firmy.
 • Inspirujące podejście do zarządzania strategicznego pod kątem trwałej kreacji wartości przedsiębiorstwa (drivery wartości).
 • Niezbędne kompendium dla właścicieli i zarządów, których dokonania mierzone są wartością przedsiębiorstw.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenera – praktyka biznesu, posiadającego bogate doświadczenia w zakresie budowy strategii z wykorzystaniem modelu VBM.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, relacji inwestorskich, komunikacji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, zarządzający ryzykiem (uwaga: wymagana znajomość podstaw finansów).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarzadzania wartością przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję EVA (Economic Value Added).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 1. Obiektywnie ocenić wyniki finansowe firmy.
 2. Identyfikować czynniki kreacji wartości firmy i ocenić ich wpływ na jej wartość.
 3. Mierzyć czy strategia buduje wartość firmy czy ją niszczy przy wykorzystaniu modeli EVA, MVA i DCF.
 4. Interpretować mierniki wartości firmy i podejmować w oparciu o nie decyzje zarządcze
 5. Zastosować model EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
 6. Opracować system zarządzania wartością firmy.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania wartością firmy.

Eksperci prowadzący

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem finansami oraz zarządzania wartością.

Posiada bogate doświadczenia doradcze i trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank – około 30 dni szkoleń, Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Hochland, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP – około 60 dni szkoleń, Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska – około 20 dni szkoleń, Trias, Zachem, Zentiva.

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca z ponad dwudziestoletnim stażem, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Pasjonat Excela i jego wykorzystania do rozwiązywania problemów biznesowych, gromadzenia i prezentowania danych.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Korzyści z zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach właścicieli i zapewnić rozwój firmy? Koncepcja i składowe systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 3. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa. Jak identyfikować kluczowe aktywa mające decydujący wpływ na wycenę przedsiębiorstwa? – Ćwiczenie
 4. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stabilność akcjonariatu? Oczekiwania inwestorów i ich ocena atrakcyjności biznesu.
  1. Jak definiują zyski i kapitał zainwestowany zarząd i inwestorzy? – Dyskusja moderowana
 5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy?
  1. Przegląd słabości głównych księgowych mierników oceny wyników. – Ćwiczenie
 6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem oceny wyników finansowych?
  1. Założenia koncepcji EVA.
  2. Czym różni się EVA od zysku księgowego? Model kalkulacji EVA.
  3. Dlaczego należy korygować dane księgowe celem obliczenia zysku ekonomicznego? – Case study
 7. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Strategia firmy a czynniki kreacji wartości.
  1. Identyfikacja finansowych i niefinansowych driverów wartości w oparciu o model EVA. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia firmy a czynniki kreacji wartości cd.
  1. Jak powiązać drivery wartości z celami strategicznymi?
  2. Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
  3. Identyfikacja wskaźników – KPI – opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
  4. Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym. – Ćwiczenie
 3. Czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Budowa modelu tworzenia wartości firmy.
  1. Analiza historyczna wartości firmy.
  2. Analiza benchmarkingowa.
  3. Diagnoza procesu zarządzania wartością. – Przykład spółki giełdowej
 4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w optyce krótko- i długoterminowej? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa i ich zastosowania. – Przykłady
 5. Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej.
  1. Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
  2. Jak obliczyć koszt kapitału własnego? Modele CAPM i zdyskontowanych dywidend.
  3. Co to jest średnio ważony koszt kapitału (WACC) i jak go zmniejszyć?
  4. Co to jest wartość rezydualna spółki (RV) i jak ją wycenić w prognozie?
  5. Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa: SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added). – Ćwiczenia
 6. Zastosowanie modelu MVA do wyceny przedsiębiorstwa.
  1. Co to jest Market Value Added (MVA) przedsiębiorstwa?
  2. Interpretacja wyników wyceny i porównanie metod: MVA i DCF. – Ćwiczenie
 7. EVA – nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. „12” zastosowań modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych:
  1. Kaskadowanie odpowiedzialności na ośrodki decyzyjne. – Przykład
  2. Ocena projektów inwestycyjnych. – Ćwiczenie
  3. EVA jako narzędzie motywacji menedżerów. – Przykłady
 8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy w oparciu o system Balanced Scorecard?
 9. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83